Dodatkowe zajęcia ogólnouniwersyteckie dla doktorantów – ZIP [styczeń-luty]