• Stanowisko: profesor
  • Specjalność: językoznawstwo germańskie, jidyszystyka
  • Funkcja: prodziekan ds. naukowych
  • Adres: pokój: 2041 - ul.Dobra 55, 00-312 Warszawa
 • Przebieg kariery naukowej
  • tytuł magistra Uniwersytet Warszawski: Instytut Germanistyki.  "Die verbalen Neologismen unter dem Aspekt der semantisch-logischen Valenztheorie" opiekun: Józef Wiktorowicz
  • stopień doktor nauk humanistycznych Uniwersytet Warszawski: Wydział Neofilologii."Polskie i wschodniosłowiańskie wpływy leksykalne i strukturalne w jidysz na przykładzie wybranych utworów I. B. Singera" promotor: Aleksander Schulz (UJ),
  • stopień doktor habilitowanej Uniwersytet Warszawski: Wydział Neofilologii. "Warschauer Jiddisch"  Tübingen: Max Niemeyer Verlag, recenzenci: Edmund Gussmann (UG),  Alfred Majewicz (UAM), Alekasnader Schulc (UJ),  Erika Timm (Universität Trier)
  • stanowisko profesor UW2007,  recenzenci dorobku: prof. Andrzej Kątny (UG), prof. Maria Kłańska (UJ), prof. Alicja Nagórko (UH Berlin).
  • tytuł profesor nauk humanistycznych 2017, recenzenci dorobku naukowego:   prof. Monika Adamczyk Garbowska (UMCS), prof. Zofia Bilut-Homplewicz, prof. Andrzej Kątny (UG),  prof. Alicja Nagórko (UH Berlin), prof. Eugenia Prokop-Janiec (UJ).
    Profesury gościnne:   Universität Wien 2006/07  (Gastprofessur für Jiddsitik) Humboldt Universität  2009-2011 (Gastprofessur für Jiddistik)
 • Zainteresowania i prowadzone prace badawcze
 • Kontakt językowy, jidyszystyka, socjolingwistyka, psycholingwistyka, historia języka, leksykologia  

  Projekty badawcze:  
  • Długotrwały kontakt językowy i jego skutki leksykalne oraz semantyczne na przykładzie polskich zapożyczeń leksykalnych w jidysz - grant NCN (OPUS 11) realizowany na Uniwersytecie Warszawskim - kierownik projektu
  • Kanon literatury wspomnieniowej Żydów polskich -  grant  NPHR realizowany na Uniwersytecie Wrocławskim - wykonawca
  • Dziedzictwo językowe Rzeczypospolitej. Baza dokumentacji zagrożonych języków. Projekt finansowany przez NPHR inne-jezyki.amu.edu.pl/Frontend - ekspert
  Dydaktyka:  
  • Lingwistyka kontaktu językowego,
  • Socjolingwistyka,
  • Wstęp do psycholingwistyki,
  • Fonetyka i fonologia języka niemieckiego,
  • Historia języka niemieckiego,
  • Historia i  języka jidysz Badania lingwistyczne nad językiem jidysz
 • Promotor prac doktorskich
 • z otwartym przewodem
  • Anna Rozenfeld 2019 "Jiddische Sendungen im Polnischen Radio (1945-1958). Ein gescheiterter Versuch  des Wiederaufbaus der jiddischen Kultur  im Nachkriegspolen?"[Audycje w języku jidysz w Polskim Radiu (1945-1958). Nieudana próba odbudowy kultury jidysz w powojennej Polsce?].
    z pomyślnie zakończonym przewodem
  • Michał Gajek 2019. "Mechanizmy integracji jidyszyzmów w polszczyźnie w świetle badań lingwistyki kontaktów językowych" Recenzenci: prof. Mirosław Bańko (UW), prof. Iwona Bartoszewicz (UWr)
  • Agata Kondrat 2013. "Der jidiszer sznajder: żydowsko-polski kontakt językowy na przykładzie pola semantycznego 'krawiectwo' w języku jidysz". Recenzenci: prof. Alicja Nagórko (UH-Berlin), prof. Józef Wiktorowicz (UW).
 • Najważniejsze publikacje naukowe
  • Geller, Ewa,  Michał Gajek, Agata Reibach, Zuzanna Łapa. 2020. "Applicability of Wordnet Architecture in Lexical Borrowing Studies". International Journal of Lexicography. Oxford University Press.  DOI: 10.1093/ijl/ecaa013
  • Geller, Ewa 2019. Yiddish Regimen sanitatis Salernitanum from Early Modern Poland: A Humanistic Symbiosis of latin medicine and Jewish Thought .In. marcin Moskalewicz, Ute Caumanns, Fritz Dross (eds)  Jewish medicine and healthcare in Central Eastern Europe. Shared identities Entangled Histories. Springer, 13-25.
  • Geller, Ewa (oprac.) 2015. Sejfer derech ejc ha-chajim. Przewodnik po drzewie żywota [O sposobie zachowania dobrego zdrowia w języku jidysz przez anonimowego żydowskiego doktora w Polsce,  w roku 1613 drukiem ogłoszony]. Tłumaczenie, wprowadzenie i redakcja naukowa Ewa Geller. Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, s. 288
  • Geller, Ewa  2013. Knaanic Glosses as Code-Switching Phenomenon w: Blaha O./Dittmann R. /Ulična L. (eds.) Knaanic language: Structure and Historical Background.  Prague: Academia, 108-129
  • Geller, Ewa 2012.  Die vielfach verkannte Jiddische Grammatik des Ludwik Zamenhof  w:  Leket. Jiddistik heute. Yiddish Studies Today. Yidishe Shtudies Haynt,  Marion Aptroot, Efrat Gal-Ed, Ronald Gruschka, Simon Neuberg (red.) Düsseldorf: Düsseldorf University Press, 393-414
  • Geller, Ewa 2012a. Inwieweit ist Jiddisch sprachtypologisch eine 'warme' Sprache w: Hanna Burkhard, Robert Hammel, Marek Łaziński, (red.) Sprache im Kulturkontext. Festschrift für Alicja Nagórko, Frankfurt am Main /Berlin/Berno: Peter Lang Verlag, 397 420.
  •  Geller, Ewa. 2008. Spory o genezę jidysz w: Geller Ewa / Monika Polit. (red.). Jidyszland – polskie przestrzenie. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 17-43
  • Geller,  Ewa / Andrzej Dąbrówka 2007. Słownik Stylistyczny Języka Polskiego. Warszawa:  Świat Książki. Bertelsmann
  •  Geller, Ewa. 2004. The Perils of Idealising Yiddish w: Sherman, Joseph (ed.) Yiddish after the Holocaust. Oxford: Boulevard / Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies,  179-197
  •  Geller, Ewa 2001. Warschauer Jiddisch.  Tübingen: Max Niemeyer Verlag, s. 355
  • Geller, Ewa 1999. Hidden Slavic Structure in Modern Yiddish w: Jiddische Philologie. Festschrift für Erika Timm. Tübingen: Niemeyer Verlag: 65-89
  • Geller, Ewa 1994. Jidysz - język Żydów  polskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 262.