• Stanowisko: adiunkt
  • Specjalność: glottodydaktyka
  • Funkcja: kierownik Zakładu Dydaktyki Języków Romańskich
  • Adres: r.kucharczyk@uw.edu.pl
 • Przebieg kariery naukowej
  • 2003 – praca licencjacka Peut-on définir le bilinguisme ? Quelques remarques sur les définitions scientifiques et les représentations sociales du phénomène. napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Wróblewskiej-Pawlak.
  • 2005 – uzyskanie tytułu magistra filologii romańskiej na postawie pracy Exploiter l’humour en classe de FLE – vers une pédagogie du rire napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Zając.
  • 2010 – uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Développer la compétence pragmatique à l’oral dans l’enseignement/apprentissage des langues (exemple du FLE) napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Zając.
 • Zainteresowania i prowadzone prace badawcze
  • europejska polityka językowa
  • rola kompetencji różnojęzycznej w procesie uczenia się i nauczania języków tercjarnych
  • ocenianie i testowanie biegłości językowej
  • glottodydaktyczne implikacje językoznawczych teorii interakcyjnych
 • Najważniejsze publikacje naukowe
 • PUBLIKACJE OGŁOSZONE DRUKIEM PRZED UZYSKANIEM TYTUŁU DOKTORA Artykuły w czasopismach naukowych
  • Kucharczyk, R., 2005, „Ocenianie wypowiedzi ustnej na lekcji języka obcego” [w:] Języki Obce w Szkole 6/2005, CODN, Warszawa, str. 230-235.
  • Kucharczyk, R., 2005, „Śmiech to zdrowie ...ale i nauka. Wykorzystanie elementów humorystycznych na lekcji języka obcego.” [w:] Języki Obce w Szkole 4/2005, CODN, Warszawa, str.22-27.
  • Kucharczyk, R., 2006, „Europejska polityka językowa” [w:] Języki Obce w Szkole 5/2006, CODN, Warszawa, str. 198-200.
  • Kucharczyk, R., 2009, « Vers la compétence discursive à l’oral en classe de FLE » [w :] Pamuła, M., Pytlarz, A. (red.), Synérgies Pologne n°6. Tome I – Didactique, Littérature., Kraków, Revue du GERFLINT, str. 77-89. [lista B MNiSW]
  Rozdziały w monografiach
  • Kucharczyk, R., 2007, « Développer la compétence interactionnelle à l’oral chez les jeunes adolescents », [w :] Bochankowa, A., Marduła, A., Tomaszkiewicz, T., Norme, normativité, transgression, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask, str. 201-206.
  • Kucharczyk, R., 2008, „Motywacja a interakcja. W poszukiwaniu związków przyczynowo-skutkowych (na przykładzie języka francuskiego jako obcego).” [w:] Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych, t.1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu (Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia No 2), Wrocław, str. 85-96.
  • Kucharczyk, R., 2009, « Interactions orales en classe de langue : objet d’études, objet de recherches (l’exemple du FLE) » [w :] Kileliszczyk, A., Pilecka, E. (red.) La perspective interdisciplinaire des études françaises et francophones, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask, str. 41-50.
  Inne
  • Kucharczyk, R., 2007, FRANCUSKI. Niezbędne zwroty i wyrażenia. Repetytorium leksykalne. Rozmawiaj płynnie i swobodnie! (seria: Audiokurs), EDGARD, Warszawa.
  • Kucharczyk, R., 2008, FRANCUSKI. Gramatyka (seria: Audiokurs), EDGARD, Warszawa.
  • Kucharczyk, R., Piotrkowska-Skrzypek, M., 2008, „Sprawozdanie z I Ogólnopolskiego Kongresu Nauczycieli Języka Francuskiego w Pułtusku Enseignement et apprentissage du français au cœur de la francophonie.” [w:] Języki Obce w Szkole 5/2008, CODN, Warszawa, str. 187-189.
  • Kucharczyk, R. (et al.), 2009, Audiokurs. Multimedialny kurs pięciu języków obcych, tomy 1-5, Biblioteka Gazety Wyborczej, Edgard, Warszawa.
  • Kucharczyk, R. , Smuk , M., Szymankiewicz, K., Zając, J., 2009, Strategie uczenia się. Poradnik dla studentów Instytutu Romanistyki UW, Zakład Graficzny UW, Warszawa.
  • Kucharczyk, R., 2009, „Humour en classe” [w:] Prof Europe. Bulletin de l’Association des Professeurs de Français en Pologne. N° 10, E. Kalinowska (red.), Bydgoszcz, 2009, str. 108-111.
  PUBLIKACJE OGŁOSZONE DRUKIEM PO UZYSKANIU TYTUŁU DOKTORA Monografie
  • Kucharczyk, R., 2018, Nauczanie języków obcych a dydaktyka wielojęzyczności (na przykładzie francuskiego jako drugiego języka obcego), Werset, Lublin.
  • Kucharczyk, R., 2014, Développer la compétence pragmatique à l’oral dans l’enseignement/apprentissage des langues (exemple du FLE), Instytut Romanistyki UW, Warszawa. (opublikowana praca doktorska)
  Artykuły w czasopismach naukowych
  • Kucharczyk, R., 2010, « Metodologiczne pułapki badania wypowiedzi ustnych uczniów na lekcji języka obcego » [w:] Neofilolog nr 34., str. 275-286. [lista B MNiSW]
  • Kucharczyk, R., 2011, « Franchir l’infranchissable – stratégies d’interactions orale en classe de FLE » [w:] Studia Romanica Posnaniensia XXXVIII/2, str. 61-72. [lista C MNiSW]
  • Kucharczyk, R., 2011, „Strategiczne podejście do rozumienia wypowiedzi ustnych w języku obcym” [w:] Języki Obce w Szkole 1/2011, str. 15-16.
  • Kucharczyk, R., 2012, L’impact de la compétence plurilingue sur la gestion des ressources cognitives et métacognitives. Le cas de l’enseignement bilingue. [w:] Synergies Pologne n°9, str. 89-100. [lista B MNiSW]
  • Kucharczyk, R., 2012, Construire un discours oral, oui … mais comment ? L’impact de la pragmatique de l’oral sur la didactique des langues étrangères. [w:] Synergies Canada n°5, str. 1-13.
  • Kucharczyk, R., 2013, O rozwijaniu autonomii w kontekście nauczania dwujęzycznego, [w:] Konińskie Studia Językowe. Tom .1 Numer 2. , str. 141 - 164.
  • Kucharczyk, R, 2013, Reprezentacje społeczne wielojęzyczności studentów filologii romańskiej, [w:] Neofilolog 40/1, str. 93-109. [lista B MNiSW]
  • Kucharczyk, R., 2013, Wielojęzyczność wczesnoszkolna z punktu widzenia rodziców polskiej szkoły podstawowej, [w:] Języki Obce w Szkole 3/2013, str. 92-99.
  • Kucharczyk, R., 2013, Normy europejskie w polskiej edukacji językowej, [w:] Języki Obce w Szkole 1/2013, str. 64-69.
  • Kucharczyk, R., 2014, „Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego od 2015 r. - poziom podstawowy i rozszerzony” [w:] Języki Obce w Szkole 1/2014, str. 77-80.
  • Kucharczyk, R., 2014, „Matura tuż-tuż… Na co zwrócić uwagę, przygotowując uczniów do pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego ” [w:] Języki Obce w Szkole 4/2014, str. 73-74.
  • Kucharczyk, R., Szymankiewicz, K., 2015, „Kompetencja różnojęzyczna w początkowym kształceniu nauczycieli” [w:] Neofilolog 45.1/2015, str. 73-86. [lista B MNiSW]
  • Kucharczyk, R., 2015, „Europa i Polska: wielojęzyczność w szkole” [w:] Języki Obce w Szkole 2/2015, str. 11-14. [lista B MNiSW]
  • Kucharczyk, R., 2016, „Kontekst nauczania języków obcych w Polsce – glottodydaktyczne implikacje dla drugich języków obcych” [w:] Linguodidactica XX, Białystok, str. 195-212. [lista B MNiSW]
  • Kucharczyk, R., 2016, „Comment puiser dans le répertoire langagier de l’apprenant lors de de l’enseignement/apprentissage de la deuxième langue étrangère ?”, [w:] Pratiques 169-170, str. 1-18.
  • Kucharczyk, R., Szymankiewicz, K., 2016, „Teorie osobiste dotyczące rozwijania kompetencji różnojęzycznej na lekcjach języka obcego – przypadek przyszłych nauczycieli języka francuskiego”, [w:] Języki Obce w Szkole 4/2016, str. 64-70. [lista B MNiSW]
  • Szymankiewicz, K., Kucharczyk, R., 2016, „Mapy myśli jako narzędzie badania reprezentacji społecznych wielojęzyczności – przypadek przyszłych nauczycieli języka francuskiego” [w:] Neofilolog 47/2, str. 187-203. [lista B MNiSW]
  • Kucharczyk, R., 2017, „United in Multilingualism. A Few Words about the Didactics of Multilingualism.”, [w:] Lublin Studies in Modern Languages and Litterature 41(2), str. 166-183. [lista B MNiSW]
  • Kucharczyk, R., 2017, „Rola kontekstu społecznego oraz czynników indywidualnych w rozwijaniu kompetencji różnojęzycznej polskich gimnazjalistów”, [w:] Neofilolog 49/1, str. 43-59. [lista B MNiSW]
  • Rozdziały w monografiach
  • Kucharczyk, R., 2011, „Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe jako jeden ze sposobów rozwijania kompetencji wielojęzycznej” [w:] Jaworka-Biskup, K, Kijek, B., Szwajczuk, A. (red.), Interdyscyplinarność w dydaktyce nauczania języków obcych, ZAPOL, Szczecin, str. 49-63.
  • Kucharczyk, R., 2011, „(Nie)zwykła kompetencja ucznia wykształcona w (nie)zwykłych działaniach nauczyciela … O interakcji ustnej na lekcji języka obcego.” [w:] Knieja, J., Piotrowski, S. (red.), Nauczanie języka obcego a specyficzne potrzeby uczących się, Towarzystwo Naukowe KUL i KUL, Lublin, str. 229-246.
  • Kucharczyk, R., 2013, „Wykorzystanie pragmatycznego opisu interakcji w uczeniu się/nauczaniu języków obcych” [w:] Pawlak, M. (red.) Mówienie w języku obcym – skuteczne uczenie się, nauczanie i ocenianie, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Poznaniu i PWSZ w Koninie, str. 83-105.
  • Kucharczyk, R., 2013, « Au croisement des disciplines: profil du professeur de DNL (étude de cas) » [w:] PAGEL, D. (et al.)Vers l’éducation plurilingue en Europe avec le français. De la diversité à la synergie. Vol. 1, 2013, FIPF/GERFLINT, Paris, str. 125-134.
  • Kucharczyk, R., Smuk, M., 2013, « (Re)découvrir son savoir-être à travers la compétence plurilingue » [w:] Pavelin Lesic, B. (red.), 2013, Francontraste: l’affectivité et la subjectivité dans le langage, Centre International de Phonétique Appliquée, coll. Langage et Société, Mons, str. 323-332.
  • Kucharczyk, R., Smuk, M.W., 2014, “Plurilingual Competence and Existential Competence (Savoir-être) of the Language Learner – a Successful Marriage? [w:] Mолодёжь и наука: слово, текст, личность., Uljanovsk State Pedagogical University, Uljanovsk (Rosja), str. 14–21.
  • Kucharczyk, R., 2014, „Implementacja założeń europejskiej polityki językowej do polskiego systemu edukacji” [w:] Kowlaczuk-Walędziak, M., Korzeniecka-Bondar, A., Bocheńska-Włostkowska, K. (red.), Twórcze wiązanie teorii i praktyki pedagogicznej. Możliwości, wyzwania, inspiracje., Impuls, Kraków, str. 151-165.
  • Kucharczyk, R., 2014. Wielojęzyczność w polskiej szkole - sukces czy porażka? Kilka słów o wdrażaniu w życie nowej podstawy programowej. [w:] Sujecka-Zając, J., Jaroszewska, A., Szymankiewicz, K., Sobańska-Jędrych, J. (red.) Inspiracja - Motywacja - Sukces. Rola materiałów dydaktycznych i form pracy na lekcji języka obcego., Instytut Romanistyki i Instytut Germanistyki, Uniwersytet Warszawski, str. 241-255.
  • Kucharczyk, R., Szymankiewicz, K., 2015, „Nauczanie drugich języków obcych, czyli jak wykorzystać repertuar językowy uczącego się (na przykładzie języka francuskiego dla potrzeb zawodowych)” [w:] Sowa, M., Mocarz-Kleindienst, M., Czyżewska, U., Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, KUL, str. 250-265.
  • Kucharczyk, R., 2015, „Travailler les compétences réceptives à l’oral en classe de langue à l’époque du plurilinguisme – les cas des élèves polonais” [w:] Wróblewska-Pawlak, K., Sujecka-Zając, J., Pachocińska, E. (red.), Regards sur l’oral et l’écrit, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, str. 173-183.
  • Kucharczyk, R., 2016, „Enseigner/apprendre des langues étrangères au primaire : théories, politiques et point de vue des parents des élèves” [w:] Komur-Thilloy, G., Paprocka-Piotrowska, U., Éducation plurilingue. Contextes, représentations, pratiques., Orizons, Paris, str. 99-119.
  • Kucharczyk, R., 2015, „L’anglais au service du français ? Utiliser le répertoire langagier des apprenants en classe de FLE” [w:] Sowa, M. (red,), Enseignement/apprentissage du français face aux défis de demain, Werset, Lublin, str. 108-119.
  • Kucharczyk, R., 2015, „Jak definiować poprawność językową w epoce wielojęzyczności? Kryteria wypowiedzi ustnej na egzaminie z języka obcego nowożytnego (na przykładzie egzaminów maturalnych), [w:] Sujecka-Zając, J. (red.), Ewaluacja biegłości językowej. Od pomiaru do sztuki pomiaru., Rada Koordynacyjna ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW, Warszawa, str. 119-132.
  • Kucharczyk, R., Smuk, M., 2015, „Plurilingual Competence and Existential Competence of the Language Learner: a sucessfull Marriage?” [w:] Dubrovskaya, T. A., Lobina, Y. A. (red.), Young Scholars’ Developments in Linguistics. Tradition and Change., Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, str. 142-150.
  • Kucharczyk, R., 2015, „L’impact des examens internes sur la compétence linguistique des apprenants en langues étrangères (sur l’exemple du bac polonais)” [w:] Kucharczyk, R., Smuk, M. (red.), Redéfinir la compétence linguistique en classe de langue. Hommage à Ludomir Przestaszewski., Instytut Romanistyki UW, Warszawa, str. 87-105.
  • Kucharczyk, R., 2016, „Développer la compétence plurilingue dans un pays monolingue. Quelles implications pour l’apprentissage/enseignement de la deuxième langue étrangère ? Le cas des élèves polonais.”, [w:] Actas del III Congreso Internacional Nebrija en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas, Nebrija Procedia, Nebrija, str. 245-259.
  • Kucharczyk, R., 2017, „Nowy profil studenta filologii romańskiej a jego specyficzne potrzeby. Kilka słów o treningu strategicznym.”, [w:] Jedynak, M. (red.), Specyficzne potrzeby studentów szkół wyższych a nauczanie języków obcych. Tom 1. Nowe doświadczenia i wyzwania., Beta Druk, Wrocław, str. 43-56.
  Redakcja monografii wieloautorskich
  • Kucharczyk, R., Smuk, M. (red.), 2015, Redéfinir la compétence linguistique en classe de langue. Hommage à Ludomir Przestaszewski., Instytut Romanistyki UW, Warszawa.
  • Karpeta-Peć, B., Kucharczyk, R., Smuk, M., Torenc, M., (red.), 2014, Wyznaczniki sukcesu nauczyciela i ucznia w glottodydaktyce, Instytut Romanistyki i Instytut Germanistyki, Uniwersytet Warszawski.
  Inne
  • Banaszek, K., Kucharczyk R., Samborowska, A., 2011, Repetytorium leksykalno-tematyczne. Język francuski. Poziom B1 – C1., Edgard, Warszawa.
  • Kucharczyk, R., 2012, Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Kurs podstawowy., Wydawnictwa Szkolne PWN, Warszawa.
  • Kucharczyk, R., 2014, Przykładowe arkusze maturalne z języka francuskiego. Część pisemna, poziom podstawowy., Wydawnictwa Szkolne PWN, Warszawa.
  • Kucharczyk, R., 2015, Languages in Secondary Education. An Overview of National Tests in Europe 2014/2015., Education, Audiovisual and culture Executive Agency (EACEA, Education and Youth Policy Analisis), Bruksela. (opracowanie części dotyczącej polskich egzaminów zewnętrznych z języków obcych nowożytnych)