Dyscypliny na wydziale / liczba N

Badania

Liczba N


Liczba N jest to średnia liczba pracowników prowadzących działalność naukową w okresie objętym ewaluacją. Jest ona ustalona w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. W obliczeniach uwzględnia się udział czasu pracy pracowników, który jest związany z prowadzeniem działalności naukowej w danej dyscyplinie według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku objętego ewaluacją. Liczba N jest określana na podstawie informacji znajdujących się w systemie POL-on, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (§7.1. rozporządzenia).


Zaliczenie do Liczby N


Pracownik jest brany pod uwagę przy ustaleniu liczby N na podstawie złożonego oświadczenia, które upoważnia zatrudniający go podmiot do zaliczenia go do liczby pracowników prowadzących w podmiocie działalność naukową w określonej dyscyplinie lub maksymalnie dwóch dyscyplinach naukowych (art. 265 ust. 5 ustawy).

 

Oświadczenie upoważniające zatrudniający podmiot do zaliczenia pracownika do liczby N składa pracownik w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym został zatrudniony. Oświadczenie należy złożyć razem z oświadczeniem o zaliczeniu do liczby N w co najmniej jednej z reprezentowanych dyscyplin naukowych. Takie oświadczenie można złożyć tylko w jednym podmiocie i w nie więcej niż 2 dyscyplinach.

Złożone oświadczenie jest ważne od dnia złożenia do dnia wycofania oraz wygasa automatycznie z dniem wygaśnięcia umowy o pracę w danym podmiocie lub zmiany oświadczenia o dyscyplinach, które dana osoba reprezentuje. Nie ma więc potrzeby ponawiania oświadczenia jeśli pracownik nie decyduje się na zmianę dyscyplin.

 

UWAGA: Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach badawczo-dydaktycznych mają obowiązek złożenia oświadczenia o zaliczeniu do liczby N i oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie. Ustawa nie wyklucza także opcji złożenia oświadczenia przez pracownika zatrudnionego stanowiskach innych niż badawczo-dydaktyczne (tj. na stanowiskach dydaktycznych czy administracyjnych) jeżeli taki pracownik faktycznie prowadzi działalność naukową. Wtedy dorobek pracownika będzie brany pod uwagę w ewaluacji dyscyplin oraz w procesie oceny pracownika. Należy wziąć pod uwagę fakt, że wg Zarządzenia nr 33 Rektora UW nauczyciele akademiccy w grupie pracowników dydaktycznych, którzy złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby N oraz reprezentowanej dyscyplinie naukowej, podlegają ocenie okresowej w zakresie wykonywania obowiązków naukowych, na zasadach obowiązujących nauczycieli akademickich w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.


Składanie Oświadczenia


Ponieważ oświadczenia muszą uzyskać podpis Kierownika Jednostki Organizacyjnej (Dziekana) należy złożyć oryginały dokumentów w dziekanacie. Dokumenty zostają następnie przekazane do Biura Obsługi Badań UW, które wprowadza informacje do systemu.


Udział Dyscyplin w Oświadczeniu


Informacje o udziale czasu pracy w dyscyplinie są określane w zaokrągleniu do ¼. Oznacza to, że w przypadku dwóch dyscyplin możliwe są tylko relacje 50% / 50% oraz 75% / 25%.

Naukowiec nie musi publikować w czasopismach z wybranych dyscyplin zgodnie z deklarowanym czasem pracy. Może także publikować wyniki badań w czasopiśmie nieprzypisanym do żadnej z tych dwóch dyscyplin. Wszystkie artykuły – niezależnie od profilu czasopisma – mogą zostać zgłoszone zatrudniający podmiot do ewaluacji działalności naukowej, jeśli mają merytoryczny związek z ewaluowaną dyscypliną naukową (źródło). Natomiast zalecane jest jako pierwszą wskazać dyscyplinę, w której przewidywana jest większa liczba osiągnięć naukowych.


Dyscyplin Reprezentowane na Wydziale Neofilologii


 


Zmiana Oświadczenia o Dyscyplinie/Dyscyplinach


Pracownik ma możliwość zmiany oświadczenia o reprezentowanej dyscyplinie/dyscyplinach nie częściej niż co dwa lata. Należy jednak pamiętać, że liczbę N ustala się na podstawie informacji zawartych w systemie POL-on według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku objętego ewaluacją. Zmiana oświadczenia determinuje więc stan liczby N podmiotu na ten rok.

Procedura zmiany oświadczenia jest taka sama jak w przypadku jego złożenia.


Wycofanie Oświadczenia o Zaliczeniu do Liczby N


Pracownik zatrudniony na stanowisku badawczo-dydaktycznym jest zobowiązany do prowadzenia działalności naukowej, dlatego ustawa nie przewiduje możliwości wycofania oświadczenia przez takiego pracownika.

 

Pracownik zatrudniony na stanowisku dydaktycznym/administracyjnym, który składał oświadczenie o zaliczeniu do liczby N, a następnie zaprzestał działalności naukowej, powinien wycofać to oświadczenie. Wycofanie oświadczenia będzie skutkować niewliczeniem osoby do liczby N począwszy od roku w którym nastąpiło wycofanie (stan na dzień 31 grudnia każdego roku objętego ewaluacją).

Procedura wycofania oświadczenia jest taka sama jak w przypadku jego złożenia.


Przewidziane Sankcje za Brak Oświadczeń


Ewaluacja obejmuje wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową. W związku z tym rozporządzenie przewiduje sankcje dla podmiotów, którego pracownicy nie złożyli wymaganego oświadczenia o zaliczeniu do liczby N lub o reprezentowanych dyscyplinach. Sankcje polegają na zmniejszeniu liczby uwzględnianych publikacji.

 

O 6 zmniejsza się liczbę uwzględnianych publikacji w dyscyplinie  (sumy udziałów jednostkowych) , jeżeli pracownik prowadzący działalność naukową w okresie objętym ewaluacją był zatrudniony przez co najmniej 24 miesiące (36 miesięcy w przypadku pierwszej ewaluacji w roku 2021) i wskazał tę dyscyplinę w oświadczeniu o dyscyplinach, ale nie złożył oświadczenia o zaliczeniu do liczby N.

 

O 6 zmniejsza się liczbę publikacji uwzględnianych w dyscyplinie (sumy udziałów jednostkowych) , w przypadku każdego pracownika, który w okresie objętym ewaluacją był zatrudniony na jednym ze stanowisk, na których wymagane jest prowadzenie działalności naukowej przez co najmniej 24 miesiące (36 miesięcy w przypadku pierwszej ewaluacji w roku 2021), ale nie złożył oświadczenia o reprezentowanych dyscyplinach.

 

Tych sankcji nie stosuje się w przypadku pracowników, którzy w okresie objętym ewaluacją: 1) korzystali z urlopu bezpłatnego, 2) korzystali z urlopu dla poratowania zdrowia, 3) korzystali z któregokolwiek z urlopów związanych z rodzicielstwem (określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.2)), 4) przebywali na zasiłku chorobowym lub pobierali świadczenie rehabilitacyjne (zgodnie z ustawyą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368, z późn. zm.3)) – łącznie przez co najmniej 24 miesiące.


N0


Liczba N0 to liczba pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, którzy są uwzględniani przy określeniu liczby N, a którzy byli zatrudnieni w jednostce przez co najmniej 3 lata (łącznie) w okresie objętym ewaluacją i nie byli autorami lub współautorami osiągnięć naukowych. Przepis nie dotyczy osób które w okresie objętym ankietą przebywały na urlopach związanych z rodzicielstwem, albo pobierali zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej łącznie przez okres co najmniej 3 lat.

 

Status pracownika N0, czyli brak osiągnięć publikacyjnych, prowadzi do sankcji dla Uczelni (§ 17 pkt. 8 rozporządzenia) w postaci zmniejszenia o 3 liczby publikacji uwzględnianych w dyscyplinie (sumy udziałów jednostkowych).=

Dokumenty regulujące:

Więcej o liczbie N i ewaluacji: