Serie Wydziału

Publikacje Wydziału

 

Redaktorzy serii: Jerzy Mazurek, Zuzanna Jakubowska-Vorbrich

Seria dzieł związanych z obszarem kulturowym iberyjskim i iberoamerykańskim, a także luzofońskim, a przede wszystkim z jego polskimi kontekstami. Publikowane dzieła, mimo że w większości powstały na zachodnich rubieżach Europy lub do nich się odnoszą, a nawet sięgają jeszcze dalej, do Latynoameryki i Afryki, stanowią jeden z wielu możliwych kluczy do lepszego zrozumienia odległych krajów, ich języka, historii, kultury oraz ich mieszkańców. Publikowane przez Bibliotekę Iberyjską prace wpisują się w poszukiwanie użytecznego, czyli prawdziwego w opisie i skutecznego eksplanacyjnie schematu rekonstrukcji przebiegu procesów integracji społecznej, kulturowej, politycznej i ekonomicznej. Stanowią także próbę odpowiedzi na pytanie o narodową swoistość kultury, jakże ważną w dzisiejszych czasach.

 

 

 

 

Dysertacje Instytutu Germanistyki

Redaktorzy serii: Katarzyna Grzywka-Kolago, Lech Kolago, Robert Małecki

Redaktor tomów: Małgorzata Kosacka

Wydawana od roku 2015 seria naukowa Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego stanowi forum prezentacji wybranych rozpraw doktorskich adeptów Instytutu Germanistyki z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa. W serii ukazało się dotychczas 19 tomów.

 

 

 

 

 

Redaktorzy serii: Grażyna Bystydzieńska, Emma Harris

Seria publikacji pokonferencyjnych ukazujących się od 2009 roku, aktualnie w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego. Seria związana jest z cykliczną konferencją From Queen Anne to Queen Victoria, organizowaną przez pracownię “Ośrodek Studiów Brytyjskich” przy Instytucie Anglistyki UW. Wydawane  wieloautorskie tomy zawierają artykuły dotyczące kwestii związanych z literaturą, sztukami wizualnymi i muzyką, religią, problematyką gender oraz zagadnieniami społeczno-politycznymi, pojawiających się w Wielkiej Brytanii w XVIII i XIX wieku. Autorzy artykułów podejmują rożnorodne wątki i tematy, często w szerszym kontekście naukowym, również w ujęciu komparatystycznym.

 

 

 

 

Redaktorzy serii: Waldemar Czachur, Joanna Godlewicz-Adamiec, Robert Małecki, Paweł Piszczatowski

Seria dokumentuje refleksję naukową na temat pamięci jako fenomenu kulturowego i językowego oraz jego reprezentacji w dyskursach literackich, historycznych i medialnych. Studia nad pamięcią stanowią integralną część badań w zakresie szeroko pojętej humanistyki XXI wieku. Bezpośrednim impulsem do podjęcia tej tematyki na gruncie polsko-niemieckich relacji historycznych, politycznych i kulturowych stały się daty upamiętniające przełomowe wydarzenia w historii XX stulecia. Sprzyjają one refleksji nie tylko nad dynamiką procesów historycznych, lecz także nad aspektem pamięci jako medium ciągłości doświadczenia historycznego i jego obecności w języku, kulturze i twórczości artystycznej. W poszczególnych tomach prezentowane są teksty germanistów, historyków, politologów, socjologów, psychologów, filozofów i przedstawicieli innych dyscyplin humanistycznych, w których paradygmaty pamięci odgrywają istotne znaczenie. Seria wydawana jest w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie, Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacją Konrada Adenauera.

 

 

 

 

Redaktorzy serii: Joanna Godlewicz-Adamiec, Tomasz Szybisty

Seria realizowana jest przez międzynarodowe konsorcjum badawcze w ramach międzyuczelnianego projektu badawczego realizowanego przez Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie we współpracy z Zespołem Badawczym LitLinAl w Instytucie Filologii Angielskiej i Germańskiej Uniwersytetu w Santiago de Compostela i Sekcją Germanistyki na Wydziale Nauk Humanistycznych i Kulturoznawstwa Uniwersytetu w Wuppertalu. Dwoistość perspektywy badawczej przedsięwzięcia, integrującej lub przynajmniej zestawiającej spojrzenia właściwe literaturoznawstwu i – każdorazowo – wybranej domenie szeroko pojętej kultury, służyć ma sformułowaniu nowych zakresów naukowej eksploracji, usytuowanych nierzadko w „strefie niczyjej” pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami. Akcent położony zostanie przy tym na dziedzictwo kulturowe Europy w ujęciu historycznym. Seria wydawana jest w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego, tomy 1–4 zostały wydane w krakowskim wydawnictwie Imedius.

 

 

 

 

Redaktorzy serii: Kamilla Najdek, Krzysztof Tkaczyk

Wydawana od 2003 roku seria monograficzna “Teoria literatury żywa”  poświęcona jest zagadnieniom poetyki i estetyki, ze szczególnym uwzględnieniem literatury niemieckojęzycznej. Nadrzędny cel, jakim jest zaprezentowanie najnowszych badań literaturoznawczych, spleciony jest z projektami translatorskimi. W kolejnych tomach zamieszczamy przekłady i omówienia  tekstów, które uznajemy za ważne dla polskiej humanistyki. Seria zbudowana jest na stałej formule: artykuły wiążą z się z tematem wiodącym, a wybór metodologii i perspektywy badawczej pozostawiamy autorom.

 

 

 

 

Redaktorzy serii: Katarzyna Grzywka-Kolago, Małgorzata Filipowicz, Maciej Jędrzejewski

W serii ukazują się publikacje utworzonego w 2019 roku w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego Interdyscyplinarnego Bajkoznawczego Zespołu Badawczego – IBZB / Interdisziplinärer Märchenkundlicher Forschungskreis – IMF / Folk- and Fairy-Tale Studies Interdisciplinary Research Group. Członkami Zespołu są badacze z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych, Beninu, Gruzji i Polski, a jego podstawowym celem jest prowadzenie badań z zakresu takich zagadnień jak: bajka ludowa i pokrewne gatunki literatury ludowej, bajka literacka, bajkoznawstwo – historia i teraźniejszość, motywy bajkowe w literaturze, komparatystyka bajkoznawcza, oblicza i funkcje bajki w literaturze i kulturze dziecięcej i młodzieżowej, recepcja bajki, zbieracze bajek, bajkopisarze i ich sylwetki literackie.

 

 

 

Serie (współ)redagowane przez pracowników Wydziału


Redaktorki serii: Katarzyna Wołowska (KUL), Maria Załęska (Uniwersytet Warszawski)

Serię ELLA (Études de linguistique, littérature et arts / Studi di lingua, letteratura e arte) wydawnictwa Peter Lang tworzą tomy napisane w języku francuskim, hiszpańskim i włoskim, dotyczące  językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kultury i sztuki, a także badań interdyscyplinarnych  z tego zakresu. Wydawnictwo Peter Lang znajduje się na liście B aktualnego wykazu wydawnictw punktowanych. Dotychczasowe publikacje dostępne są pod adresem: https://www.peterlang.com/view/serial/ELLA

 

 

 

 

Redaktorzy serii: Jolanta Dygul, Marta Wojtkowska-Maksymik

Seria Dawna Literatura Włoska. Studia i Źródła ma w swym założeniu przybliżać polskiemu czytelnikowi, w pełniejszym niż dotąd zakresie, literackie dziedzictwo Italii XVI–XVIII w., która, mimo swej politycznej słabości i zmiennych, nierzadko burzliwych, losów, odegrała trudną do przecenienia rolę w ukształtowaniu kulturowego oblicza wczesnonowożytnej Europy. W zaplanowanej na szereg tomów serii ukazywać się będą zarówno pojedyncze naukowe rozprawy naświetlające rozmaite aspekty piśmiennictwa dawnej Italii, z uwzględnieniem jego silnych związków z ówczesną literaturą polską, jak i przekłady włoskich tekstów literackich.

 

 

 

 

Redaktorzy serii: Paweł Piszczatowski i Monika Wolting

Seria wydawana przez prestiżowe wydawnictwo Vandenhoeck&Ruprecht prezentuje analizy dyskursów literackich wokół szeroko pojętych kwestii społeczno-politycznych. Przybliża czytelnikom i czytelniczkom sposoby literackich reprezentacji postaw krytycznych stanowiących impulsy dla rozwoju nowych form życia społecznego na różnych poziomach. Poszczególne monografie stawiają pytania o dynamikę rozwoju statusu polityczności w literaturze, otwierając przy tym przestrzeń refleksji nad estetycznym pozycjonowaniem tego, co polityczne. Monografie dotyczą przede wszystkim literatury XIX, XX i XXI wieku i poruszają się w obrębie aktualnych koncepcji kultury opartych na dyskursach emancypacyjnych, doświadczeniu transkulturowości i świadectwach migracji. Książki ukazują się w językach niemieckim i angielskim.

 

 

 

 

Redaktorzy serii: Gerardo Beltrán-Cejudo, Aleksandra Jackiewicz, Katarzyna Popek-Bernat, Edyta Waluch de la Torre

Seria publikacji skierowana do szerokiego grona odbiorców, zarówno specjalistów w dziedzinie przekładoznawstwa, literaturoznawstwa oraz językoznawstwa, jak i praktyków oraz studentów zainteresowanych problematyką przekładu z i na języki iberyjskie. Dostrzegając potrzebę ułatwienia dostępu do usystematyzowanej wiedzy na temat problemów i wyzwań, które generuje tłumaczenie w kombinacjach uwzględniających języki iberyjskie, wydawane wieloautorskie monografie naukowe tworzą uporządkowane problemowo i scalone w koherentną całość materiały o charakterze naukowym i dydaktycznym. Prezentują one wyniki badań prowadzonych przez praktyków i teoretyków przekładu z najbardziej prestiżowych krajowych oraz zagranicznych ośrodków akademickich zajmujących się wspomnianą problematyką. Prezentowana seria jest owocem współpracy naukowej z badaczami z Polski i zagranicy nawiązanej podczas cyklicznych kongresów międzynarodowych „TransIbérica. Congreso Internacional de Traducción e Interpretación de Lenguas Ibéricas”, organizowanych przez Pracownię Teorii i Praktyki Przekładu przy Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW.