Stypendia

Studium Doktoranckie

Tryb przyznawania


  • stypendium socjalnego
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium dla najlepszych doktorantów
  • zapomogi

Zarządzenie nr 8 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego:  (Monitor UW z 2018 r., poz. 8)

 

Drodzy Doktoranci


Tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego: Zarządzenie nr 179 Rektora UW z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2020 r., poz. 355)

Szczegółowe zasady przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), który stanowi, że Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (…) przysługuje doktorantom wyróżniającym się w pracy naukowej i dydaktycznej.

Tryb przyznawania stypendium doktoranckiego: Zarządzenie nr 178 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2020 r. 354)

 

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów dostępne są na stronie usosweb.uw.edu.pl, zakładka “Dla Wszystkich” -> “Wnioski”