Zasady powoływania i pracy

Zespoły badawcze

Zasady powoływania i pracy zespołów określa Regulamin Wydziału Neofilologii z 2020, rozdział 3 oraz zarządzenie nr 2 Dziekana Wydziału Neofilologii z dnia 29 stycznia 2021 w sprawie funkcjonowania zespołów badawczych.

Definicja i cele:


  • Zespoły badawcze należą do struktur organizacyjnych niebędących wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi
  • Zespoły badawcze realizują cele naukowe

 

Skład zespołu:


  • Zespół badawczy może utworzyć grupa co najmniej trzech osób, spośród których co najmniej jedna wykonuje swoje obowiązki pracownicze na Wydziale.
  • W skład zespołu mogą wchodzić doktoranci lub studenci.

 

Procedura powołania zespołu:


  • Informację o utworzeniu zespołu przekazuje się kierownikowi wewnętrznej jednostki organizacyjnej wydziału lub kierownikom jednostek, z których pochodzą ich członkowie, i Dziekanowi. Informacja powinna zawierać cel, okres działania zespołu, harmonogram działań, kosztorys, źródła finansowania oraz imiona i nazwiska jego członków (w tym koordynatora zespołu).
  • Koordynatorem zespołu badawczego afiliowanego na Wydziale Neofilologii powinien być pracownik tego Wydziału.
  • Dziekan, z ważnych powodów, może w terminie 30 dni zgłosić sprzeciw wobec utworzenia zespołu badawczego. W tym przypadku informację o utworzeniu zespołu wraz ze swoim sprzeciwem Dziekan niezwłocznie przekazuje Rektorowi. W razie niepodtrzymania sprzeciwu Dziekana Rektor określa dzień utworzenia zespołu badawczego.
  • Dziekan sporządza oraz aktualizuje wykaz wewnętrznych jednostek organizacyjnych oraz innych struktur na Wydziale, w tym zespołów badawczych. Dziekan przekazuje wykaz Rektorowi oraz podaje do wiadomości wspólnoty Uniwersytetu.

 

Raport z działalności:


  • Zespół badawczy raz w roku składa dziekanowi raport z działalności zespołu. Raport należy złożyć nie później niż do 15-go grudnia każdego roku. Raport powinien zawierać część merytoryczną (stopień i sposób realizacji celów zespołu badawczego) oraz finansową (wysokość pozyskanych środków i sposób ich wydatkowania).

 

Współpraca z innymi jednostkami:


  • Zespoły badawcze mogą współpracować z innymi jednostkami organizacyjnymi (zakłady, centra, pracownie, ośrodki i laboratoria) w ramach centrów, pracowni, ośrodków, laboratoriów lub bibliotek na podstawie porozumienia zawartego za zgodą Dziekana przez kierowników tych jednostek.