Publikacje Wydziału

Badania

Nowości


 

POCHMARA Anna

The Nadir and the Zenith
Temperance and Excess in the Early African American Novel

The University of Georgia Press, 2021

ISBN 9-780-8203-5902-1 (paperback), 9-780-8203-5891-8 (hardcover)

s. 256

 

 

 

REICHERT Rafał

Od Cortesa do Bolivara
Zarys dziejów wojskowych w hiszpańskiej Ameryce kolonialnej

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021

ISBN 9788301218706

s. 340

 

 

 

Grzywka-Kolago Katarzyna, Małgorzata Filipowicz, Maciej Jędrzejewski (red.):

Märchen und Spiel
[Warszawskie Rozprawy Bajkoznawcze – Warschauer Beiträge zur Märchenforschung – Warsaw Folk- and Fairy-Tale Studies 1]

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021,
ISBN 978-83-235-4942-0 (druk), 978-83-235-4958-1 (e-pub),
978-83-235-4950-5 (pdf online), 978-83-235-4966-6 (mobi)
s. 289

 

 

ŁUCZYŃSKA-HOŁDYS, Małgorzata

The Written and the Visual: Representations of Women in English Nineteenth-Century Poetry and Art
V&R Unipress

ISBN 9783847112532

s.262

 

 

 

 

MIERNIK, Mirosław

Rethinking Fiction after the 2007/8 Financial Crisis
Consumption, Economics, and the American Dream
New York: Routledge 2021.

ISBN 9780367692117

s.206

 

 

 

 

MIKULSKA, Katarzyna

Nuevo Comentario al Códice Vaticano B (Vat.Lat.3773)
UNAM Instituto de Investigaciones Históricas; UW Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos; Biblioteca Apostólica Vaticana 2020.

ISBN Universidad Nacional Autónoma de México 978-607-30-2981-10
ISBN Universidad de Varsovia 978-83-65911-39-1
ISBN Biblioteca Vaticana 978-88-210-1031-6
s.594

 

WARAKOMSKA, Anna

Turcy w Niemczech. Historia, literatura, kultura.

Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra 2020.

ISBN 978-83-8209-072-7

s.552

 

 

 

KOPACKI, Andrzej

Praca Kaliope. Eros i narracja. Szkice o prozie autorek niemieckojęzycznych i polskich w XXI w.

Warszawa: Znak 2020.

ISBN 978-83-660-5665-7

s.238

 

 

 

KOPACKI, Andrzej

Sonety, ody, wiersze dla Marianny.

Szczecin / Bezrzecze: Forma 2020.

ISBN: 978-83-66180-58-1      e-ISBN: 978-83-66180-59-8

s.56

 

 

 

MALINOWSKA, Monika

François Poulain de la Barre and his forgotten work.

Mauritius: Our Knowledge Publishing 2021.

ISBN: 978-62-03263-87-9

p.80

 

 

 

MAZUREK, Jerzy (red.)

Polska i Brazylia – bliższe niż się wydaje.

Warszawa: MHPRL 2020.

ebook

s.776

 

 

 

 

 

Czasopisma


Acta Philologica

 

Pismo naukowe Wydziału Neofilologii UW, którego profil tematyczny wytyczają w praktyce kierunki studiów oferowane na Wydziale, tj. studia w zakresie filologii angielskiej, romańskiej, iberyjskiej, węgierskiej, fińskiej oraz włoskiej, jak również na kierunkach germanistyka, iberystyka oraz studia filologiczno-kulturoznawcze.

ISSN: 0065–1524

 

 

 

Ameryka Łacińska. Kwartalnik analityczno informacyjny

 

Jedyne obecnie polskie czasopismo w całości poświęcone historii i współczesności Ameryki łacińskiej i Karaibów. Od 2018 wydawane w systemie open-access w formie elektronicznej. Czasopismo zostało założone w 1993 roku i od początku wydaje teksty o charakterze interdyscyplinarnym.

ISSN: 1506-8900, e-ISSN: 2081-1152

 

 

 

Anglica. An International Journal of English Studies

 

Czasopismo wydawane w systemie open-access jako dwa tomy rocznie. Tom literaturoznawczy jest poświęcony anglofońskiej literaturze, sztuce, historii i kulturze. Tom językoznawczy zawiera teksty o współczesnym i dawnym języku angielskim oraz jego wariantach, a także artykuły socjolingwistyczne, przekładoznawcze oraz dotyczące metodologii nauczania i porównujące język angielski z innymi językami.

ISSN: 0860-5734

 

 

 

Itinerarios

 

Czasopismo poświęcone problematyce hiszpańsko i portugalskojęzycznego świata.  Publikuje artykuły i recenzje z tematyki językoznawstwa, historii, antropologii, nauk politycznych oraz literatury hiszpańskiej i portugalskiej.

ISSN: 1507-7241

 

 

 

Studia niemcoznawcze – Studien zur Deutschkunde

 

Czasopismo naukowe poświęcone różnym aspektom badań dotyczących krajów niemieckiego obszaru językowego. Tematyka artykułów związana jest z głównie z aktualnymi problemami współczesności i bieżących zjawiskach życia społecznego i kulturalnego, nie pomijając przeszłości dziejowej,  stosunków polsko-niemieckich i szerzej słowiańsko-niemieckich oraz historycznym uzasadnieniu wydarzeń.

ISSN:  0208-4597

 

 

 

Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs

 

Interdyscyplinarne i międzykierunkowe forum wymiany myśli i innowacyjnych rozwiązań z zakresu analizy tekstu i dyskursu, dostępne dla filologów, socjologów i medioznawców. Umożliwia pogłębioną debatę na wysokim poziomie naukowym nad tekstem i dyskursem w ujęciu synchronicznym, diachronicznym, kontrastywnym, międzykulturowym i glottodydaktycznym. Językami czasopisma są polski, niemiecki i angielski.

ISSN: 1899-0983

 

 

 

TRANSPOSITIONES

TRANSPOSITIONES to interdyscyplinarny półrocznik Open Access recenzowany w trybie double blind review. Czasopismo jest zorientowane na publikacje interdyscyplinarne podejmujące problematykę teorii posthumanistycznych późnego antropocenu jak również tematy wychodzące poza te ścisłe ramy w kierunku studiów międzydziedzinowych, uwzględniających intertekstualny, intersemiotyczny i transmedialny charakter wytworów ludzkiej kultury. TRANSPOSITIONES ukazuje się pod red. Joanny Godlewicz-Adamiec oraz prof. ucz. dr hab. Pawła Piszczatowskiego.ISSN 2749-4128 (print), 2749-4136 (online)

 

 

 

 

 

Serie Wydziału


Redaktorzy serii: Jerzy Mazurek, Zuzanna Jakubowska-Vorbrich

Seria dzieł związanych z obszarem kulturowym iberyjskim i iberoamerykańskim, a także luzofońskim, a przede wszystkim z jego polskimi kontekstami. Publikowane dzieła, mimo że w większości powstały na zachodnich rubieżach Europy lub do nich się odnoszą, a nawet sięgają jeszcze dalej, do Latynoameryki i Afryki, stanowią jeden z wielu możliwych kluczy do lepszego zrozumienia odległych krajów, ich języka, historii, kultury oraz ich mieszkańców. Publikowane przez Bibliotekę Iberyjską prace wpisują się w poszukiwanie użytecznego, czyli prawdziwego w opisie i skutecznego eksplanacyjnie schematu rekonstrukcji przebiegu procesów integracji społecznej, kulturowej, politycznej i ekonomicznej. Stanowią także próbę odpowiedzi na pytanie o narodową swoistość kultury, jakże ważną w dzisiejszych czasach.

 

 

Dysertacje Instytutu Germanistyki

Redaktorzy serii: Katarzyna Grzywka-Kolago, Lech Kolago, Robert Małecki

Redaktor tomów: Małgorzata Kosacka

Wydawana od roku 2015 seria naukowa Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego stanowi forum prezentacji wybranych rozpraw doktorskich adeptów Instytutu Germanistyki z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa. W serii ukazało się dotychczas 19 tomów.

 

 

 

Redaktorzy serii: Grażyna Bystydzieńska, Emma Harris

Seria publikacji pokonferencyjnych ukazujących się od 2009 roku, aktualnie w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego. Seria związana jest z cykliczną konferencją From Queen Anne to Queen Victoria, organizowaną przez pracownię “Ośrodek Studiów Brytyjskich” przy Instytucie Anglistyki UW. Wydawane  wieloautorskie tomy zawierają artykuły dotyczące kwestii związanych z literaturą, sztukami wizualnymi i muzyką, religią, problematyką gender oraz zagadnieniami społeczno-politycznymi, pojawiających się w Wielkiej Brytanii w XVIII i XIX wieku. Autorzy artykułów podejmują rożnorodne wątki i tematy, często w szerszym kontekście naukowym, również w ujęciu komparatystycznym.

 

 

 

Redaktorzy serii: Waldemar Czachur, Joanna Godlewicz-Adamiec, Robert Małecki, Paweł Piszczatowski

Seria dokumentuje refleksję naukową na temat pamięci jako fenomenu kulturowego i językowego oraz jego reprezentacji w dyskursach literackich, historycznych i medialnych. Studia nad pamięcią stanowią integralną część badań w zakresie szeroko pojętej humanistyki XXI wieku. Bezpośrednim impulsem do podjęcia tej tematyki na gruncie polsko-niemieckich relacji historycznych, politycznych i kulturowych stały się daty upamiętniające przełomowe wydarzenia w historii XX stulecia. Sprzyjają one refleksji nie tylko nad dynamiką procesów historycznych, lecz także nad aspektem pamięci jako medium ciągłości doświadczenia historycznego i jego obecności w języku, kulturze i twórczości artystycznej. W poszczególnych tomach prezentowane są teksty germanistów, historyków, politologów, socjologów, psychologów, filozofów i przedstawicieli innych dyscyplin humanistycznych, w których paradygmaty pamięci odgrywają istotne znaczenie. Seria wydawana jest w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie, Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacją Konrada Adenauera.

 

 

 

Redaktorzy serii: Joanna Godlewicz-Adamiec, Tomasz Szybisty

Seria realizowana jest przez międzynarodowe konsorcjum badawcze w ramach międzyuczelnianego projektu badawczego realizowanego przez Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie we współpracy z Zespołem Badawczym LitLinAl w Instytucie Filologii Angielskiej i Germańskiej Uniwersytetu w Santiago de Compostela i Sekcją Germanistyki na Wydziale Nauk Humanistycznych i Kulturoznawstwa Uniwersytetu w Wuppertalu. Dwoistość perspektywy badawczej przedsięwzięcia, integrującej lub przynajmniej zestawiającej spojrzenia właściwe literaturoznawstwu i – każdorazowo – wybranej domenie szeroko pojętej kultury, służyć ma sformułowaniu nowych zakresów naukowej eksploracji, usytuowanych nierzadko w „strefie niczyjej” pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami. Akcent położony zostanie przy tym na dziedzictwo kulturowe Europy w ujęciu historycznym. Seria wydawana jest w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego, tomy 1–4 zostały wydane w krakowskim wydawnictwie Imedius.

 

 

 

Redaktorzy serii: Kamilla Najdek, Krzysztof Tkaczyk

Wydawana od 2003 roku seria monograficzna “Teoria literatury żywa”  poświęcona jest zagadnieniom poetyki i estetyki, ze szczególnym uwzględnieniem literatury niemieckojęzycznej. Nadrzędny cel, jakim jest zaprezentowanie najnowszych badań literaturoznawczych, spleciony jest z projektami translatorskimi. W kolejnych tomach zamieszczamy przekłady i omówienia  tekstów, które uznajemy za ważne dla polskiej humanistyki. Seria zbudowana jest na stałej formule: artykuły wiążą z się z tematem wiodącym, a wybór metodologii i perspektywy badawczej pozostawiamy autorom.

 

 

 

Redaktorzy serii: Katarzyna Grzywka-Kolago, Małgorzata Filipowicz, Maciej Jędrzejewski

W serii ukazują się publikacje utworzonego w 2019 roku w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego Interdyscyplinarnego Bajkoznawczego Zespołu Badawczego – IBZB / Interdisziplinärer Märchenkundlicher Forschungskreis – IMF / Folk- and Fairy-Tale Studies Interdisciplinary Research Group. Członkami Zespołu są badacze z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych, Beninu, Gruzji i Polski, a jego podstawowym celem jest prowadzenie badań z zakresu takich zagadnień jak: bajka ludowa i pokrewne gatunki literatury ludowej, bajka literacka, bajkoznawstwo – historia i teraźniejszość, motywy bajkowe w literaturze, komparatystyka bajkoznawcza, oblicza i funkcje bajki w literaturze i kulturze dziecięcej i młodzieżowej, recepcja bajki, zbieracze bajek, bajkopisarze i ich sylwetki literackie.

 

 

Serie (współ)redagowane przez pracowników Wydziału


 

Redaktorki serii: Katarzyna Wołowska (KUL), Maria Załęska (Uniwersytet Warszawski)

Serię ELLA (Études de linguistique, littérature et arts / Studi di lingua, letteratura e arte) wydawnictwa Peter Lang tworzą tomy napisane w języku francuskim, hiszpańskim i włoskim, dotyczące  językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kultury i sztuki, a także badań interdyscyplinarnych  z tego zakresu. Wydawnictwo Peter Lang znajduje się na liście B aktualnego wykazu wydawnictw punktowanych. Dotychczasowe publikacje dostępne są pod adresem: https://www.peterlang.com/view/serial/ELLA

 

Redaktorzy serii: Jolanta Dygul, Marta Wojtkowska-Maksymik

Seria Dawna Literatura Włoska. Studia i Źródła ma w swym założeniu przybliżać polskiemu czytelnikowi, w pełniejszym niż dotąd zakresie, literackie dziedzictwo Italii XVI–XVIII w., która, mimo swej politycznej słabości i zmiennych, nierzadko burzliwych, losów, odegrała trudną do przecenienia rolę w ukształtowaniu kulturowego oblicza wczesnonowożytnej Europy. W zaplanowanej na szereg tomów serii ukazywać się będą zarówno pojedyncze naukowe rozprawy naświetlające rozmaite aspekty piśmiennictwa dawnej Italii, z uwzględnieniem jego silnych związków z ówczesną literaturą polską, jak i przekłady włoskich tekstów literackich.

 

Redaktorzy serii: Paweł Piszczatowski i Monika Wolting

Seria wydawana przez prestiżowe wydawnictwo Vandenhoeck&Ruprecht prezentuje analizy dyskursów literackich wokół szeroko pojętych kwestii społeczno-politycznych. Przybliża czytelnikom i czytelniczkom sposoby literackich reprezentacji postaw krytycznych stanowiących impulsy dla rozwoju nowych form życia społecznego na różnych poziomach. Poszczególne monografie stawiają pytania o dynamikę rozwoju statusu polityczności w literaturze, otwierając przy tym przestrzeń refleksji nad estetycznym pozycjonowaniem tego, co polityczne. Monografie dotyczą przede wszystkim literatury XIX, XX i XXI wieku i poruszają się w obrębie aktualnych koncepcji kultury opartych na dyskursach emancypacyjnych, doświadczeniu transkulturowości i świadectwach migracji. Książki ukazują się w językach niemieckim i angielskim.

 

Redaktorzy serii: Gerardo Beltrán-Cejudo, Aleksandra Jackiewicz, Katarzyna Popek-Bernat, Edyta Waluch de la Torre

Seria publikacji skierowana do szerokiego grona odbiorców, zarówno specjalistów w dziedzinie przekładoznawstwa, literaturoznawstwa oraz językoznawstwa, jak i praktyków oraz studentów zainteresowanych problematyką przekładu z i na języki iberyjskie. Dostrzegając potrzebę ułatwienia dostępu do usystematyzowanej wiedzy na temat problemów i wyzwań, które generuje tłumaczenie w kombinacjach uwzględniających języki iberyjskie, wydawane wieloautorskie monografie naukowe tworzą uporządkowane problemowo i scalone w koherentną całość materiały o charakterze naukowym i dydaktycznym. Prezentują one wyniki badań prowadzonych przez praktyków i teoretyków przekładu z najbardziej prestiżowych krajowych oraz zagranicznych ośrodków akademickich zajmujących się wspomnianą problematyką. Prezentowana seria jest owocem współpracy naukowej z badaczami z Polski i zagranicy nawiązanej podczas cyklicznych kongresów międzynarodowych „TransIbérica. Congreso Internacional de Traducción e Interpretación de Lenguas Ibéricas”, organizowanych przez Pracownię Teorii i Praktyki Przekładu przy Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW.

 

 

Monografie


                                              

GRZYWKA, Katarzyna (Issue Editor)

FABULA, Zeitschrift für Erzählforschung/Journal of Folktale Studies/Revue d’etudes sur le conte populaire.
Volume 61, Issue 1/2, Special Issue: Märchen und Kunst. Walter de Gruyter, Berlin/Boston 2020.

ISSN 0014-6242, e-ISSN 1613-0464,

s.221

 

 

CZACHUR, Waldemar

Lingwistyka dyskursu jako integrujący program badawczy,
Wrocław: ATUT Oficyna Wydawnicza 2020.
ISBN 978-83-7977-404-3, e-ISBN 978-83-7977-500-2
DOI: 10.23817/2020.lingdysk
s.314

 

 

KOCIOŁEK, Katarzyna

Dress as Metaphor – British Female Fashion and Social Change in the 20th Century
ISBN: 978-3-631-70955-9
DOI: https://doi.org/10.3726/978-3-653-05187-2
s.214

 

 

 

ORAMUS, Dominika

Stany splątane. Fizyka a literatura współczesna, Kraków: Copernicus Center Press 2020.
ISBN: 978-8-378-86490-5
s.336

 

 

 

 

SOKOŁOWICZ, Monika

Orientalisme, colonialisme, interculturalite, Warszawa Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2020.

ISBN: 978-8-323-54213-1

DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323542131

s.378

 

 

ZIARKOWSKA, Joanna

Indigenous Bodies, Cells, and Genes Biomedicalization and Embodied Resistance in Native American Literature, New York: Routledge 2020.

ISBN 978-0-367-47852-0, e-ISBN 978-1-003-03689-0

s.278

 

 

 

 

Repozytoria i bazy


Zasoby, strategie, recepcja