Istniejące zespoły

Zespoły badawcze

Badania nad Kulturą Dawną

Interdyscyplinarny Zespół Badawczy powołany jako platforma dla koordynacji i stymulowania rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym Europy w kontekście jej wspólnych średniowiecznych korzeni i spuścizny klasycznej kultury antycznej, z uwzględnieniem współistnienia kluczowych europejskich obszarów językowych.

 

 

 

Centrum Kultury Pamięci i Edycji Pamięci

Powstałe w ramach współpracy między Uniwersytetami w Wuppertalu i w Warszawie w celu przedstawienia funkcji pamięci w przestrzeni oraz edycji pamięci w różnych wymiarach celem jej zachowania.

 

Literatura i marginalność

Prace zespołu obejmują takie zagadnienia jak zjawiska marginalne z punktu widzenia estetyki (kicz, niedoskonałość, skaza…), inność w kontekście społecznym (postaci „odmieńców”), peryferyjność (kolonializm i postkolonializm).

 

Interdyscyplinarny Bajkoznawczy Zespół Badawczy

Międzynarodowy zespół badawczy, który powstał w 2019 roku i prowadzi badania w następujących obszarach: bajka ludowa i pokrewne gatunki literatury ludowej; bajka literacka; bajkoznawstwo – historia i teraźniejszość; motywy bajkowe w literaturze; komparatystyka bajkoznawcza (badania porównawcze bajek odmiennych kręgów kulturowych; badania związków bajki ze sztuką – muzyką, malarstwem, rzeźbą, architekturą, teatrem, filmem); oblicza i funkcje bajki w literaturze i kulturze dziecięcej i młodzieżowej; zbieracze bajek, bajkopisarze i ich sylwetki literackie; recepcja bajki.

 

 

 

Literatura – Konteksty

Międzyuczelniany projekt badawczy realizowany przez Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie mający na celu stymulowanie pogłębionych studiów nad wzajemnymi relacjami pomiędzy literaturą oraz wszelkimi innymi dziedzinami naukowymi i artystycznymi

 

 

 

 

Posthumanistyczna antropologia literatury

Zespół ma na celu prowadzenie innowacyjnych literaturoznawczych badań na temat antropologii w kontekście posthumanizmu. Ma on także charakter autoedukacyjny – dyskusje naukowe są ukierunkowane na dopracowanie metodologii w celu osiągania coraz wyższej jakości przedsięwzięć badawczych. Zespół będzie także wspierał działania grupowe, zwłaszcza przygotowywanie tomów zbiorowych i konferencji oraz wniosków grantowych.

 

Szekspir w kulturze

Grupa badawcza Szekspir w kulturze / Shakespeare in Culture powstała w marcu 2019 r. z połączenia dwóch zespołów badawczych powołanych w ramach projektów naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i zaangażowanych w prace nad cyfrowym repozytorium Polski Szekspir UW. Grupa prowadzi badania na przecięciu szekspirologii, przekładoznawstwa i humanistyki cyfrowej, łącząc analizę źródeł z refleksją nad dynamiką i kierunkami przemian kulturowych. Podstawowym celem badawczym Grupy jest realizacja i rozwijanie projektów skupionych wokół kolekcji cyfrowej Polski Szekspir UW poprzez inicjowanie i wspieranie aplikacji grantowych, w tym projektów typu post-doc. Do najważniejszych celów edukacyjnych należy organizacja warsztatów Shakespeare in Culture Colloquy, przybliżających problematykę szekspirologiczną w obszarach słabiej reprezentowanych w rodzimym środowisku naukowym.

 

 

 

Zespół Badań nad Literaturą i Językami Szkocji

Zespół mający na celu upowszechnianie wiedzy na temat Szkocji, jej trzech języków, kultury i literatury, oraz prowadzenie badań nad przekładami szkockich utworów literackich w Polsce i na świecie. Prowadzi współpracę z jednostkami naukowymi oraz literaturoznawcami, kulturoznawcami oraz tłumaczami zajmującymi się literaturą szkocką i jej przekładem.

 

 

 

Zespół Badań nad Rękopisami Siglum

Interdyscyplinarny zespół którego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat kultury rękopiśmiennej oraz prowadzenie badań naukowych we współpracy z polskimi i zagranicznymi placówkami badawczymi w dziedzinie studiów nad rękopisami i edytorstwem tekstów dawnych. Członkowie Zespołu planują prowadzenie działań obejmujących współpracę naukową i popularyzację wiedzy o średniowieczu i czasach nowożytnych.