Istniejące zespoły

Zespoły badawcze

Badania nad Kulturą Dawną

Interdyscyplinarny Zespół Badawczy powołany jako platforma dla koordynacji i stymulowania rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym Europy w kontekście jej wspólnych średniowiecznych korzeni i spuścizny klasycznej kultury antycznej, z uwzględnieniem współistnienia kluczowych europejskich obszarów językowych.

 

 

 

Centro de Estudios Mesoamericanos+ (CEM+)

Zespół zrzesza specjalistów w zakresie historii, etnohistorii, kultury i religii rdzennych mieszkańców przedhiszpańskiej Mezoameryki oraz innych obszarów Ameryki prekolumbijskiej. Celem zespołu jest pogłębienie wiedzy na temat Mezoameryki (i Ameryki hiszpańskiej) w okresie przed konkwistą hiszpańską oraz transformacji, jakie zaszły na tym obszarze w czasach kolonialnych. Działalność badawcza zespołu CEM+ obejmuje obszary takie jak historia i pamięć historyczna, język nahuatl, zjawiska kontaktu międzykulturowego w środkowym Meksyku w XVI i XVII wieku, kodeksy (księgi) środkowego Meksyku, graficzny przekaz informacji, archiwistykę i kartografię historyczną, widowiska i fiesty w Meksyku, humor i śmiech, mezoamerykańską koncepcję bóstwa, sztukę naskalną Meksyku, oraz architekturę krajobrazu.

 

 

Centrum Kultury Pamięci i Edycji Pamięci

Powstałe w ramach współpracy między Uniwersytetami w Wuppertalu i w Warszawie w celu przedstawienia funkcji pamięci w przestrzeni oraz edycji pamięci w różnych wymiarach celem jej zachowania.

 

 

From Queen Anne to Queen Victoria

Interdyscyplinarny zespół, którego celem jest prowadzenie badań w obszarze kultury i literatury brytyjskiej w XVIII i XIX w., a także współczesnej recepcji tego okresu. Zespół prowadzi badania z wykorzystaniem wyspecjalizowanego księgozbioru tematycznego będącego częścią zbiorów bibliotecznych Instytutu Anglistyki UW. Zespół organizuje cykliczną konferencję „From Queen Anne to Queen Victoria” oraz patronuje serii publikacji pod tym samym tytułem.

 

 

 

Humor Lab

Celem działalności zespołu jest prowadzenie badań dotyczących teorii humoru oraz ich zastosowania do opisu zjawisk komunikacyjnych, literackich oraz społecznych, w których humor odgrywa istotną rolę. Badania zespołu wychodzą naprzeciw potrzebie podejmowania systematycznej dyskusji na temat tego, co można określić renesansem satyry i humoru w kulturze świata anglosaskiego. Humor i satyra nowych mediów przestają odgrywać funkcję rozrywkową, czy terapeutyczną, ale aktywnie kształtują postawy etyczne i polityczne odbiorców i stają się niejednokrotnie źródłem informacji o otaczającym świecie. Komicy z pozycji publicznych klownów zmieniają się w tzw. „public intellectuals”, których opinie nie tylko opisują, ale i kształtują otaczająca rzeczywistość. Badania zespołu mają opisać zarówno nowe zjawisko, jego konteksty historyczne w perspektywie komparatystycznej, jak i charakterystyczne dla niego narzędzia językowe i kulturowe. Ze względu na pola specjalizacji członków zespołu początkowym obszarem badań będzie UK i USA, choć w perspektywie dalszej są otwarci na współpracę z naukowcami badającymi podobne zjawisko w innych obszarach kulturowych.

 

 

 

Iandé – Grupo de Pesquisa em Línguas e Culturas Brasileiras

Celem działalności zespołu jest rozwój badań z szeroko pojętej brazylianistyki (język, kultura), w perspektywie interdyscyplinarnej i integracyjnej. Działalność naukowa obejmuje w szczególności obszary badawcze takie jak: imigracja, teorie tekstu i dyskursu, narracje ustne, sieci społeczne, przejawy kultury afro-brazylijskiej, metody badawcze, sieci społeczne, analiza językowa narracji ustnej, hermeneutyka, itp.

 

 

 

(Inna)iberia: inne reprezentacje, tożsamości i kultury na Półwyspie Iberyjskim 

Zespół Badawczy nad Językami i Kulturami Minoryzowanymi Półwyspu Iberyjskiego „(Inna)Iberia: inne reprezentacje, tożsamości i kultury na Półwyspie Iberyjskim”. Zespół zrzesza specjalistów w zakresie historii, języków, literatury i sztuki związanej z kulturami minoryzowanymi Półwyspu Iberyjskiego. Celem działalności jest prowadzenie interdyscyplinarnych działań porównawczych z wykorzystaniem nowych perspektyw badawczych, wypracowanie nowej metodologii badań obszarów wielokulturowych oraz wspomaganie metod nauczania języków minoryzowanych i kulturoznawstwa tych obszarów językowych.

 

Interdyscyplinarny Bajkoznawczy Zespół Badawczy

Międzynarodowy zespół badawczy, który powstał w 2019 roku i prowadzi badania w następujących obszarach: bajka ludowa i pokrewne gatunki literatury ludowej; bajka literacka; bajkoznawstwo – historia i teraźniejszość; motywy bajkowe w literaturze; komparatystyka bajkoznawcza (badania porównawcze bajek odmiennych kręgów kulturowych; badania związków bajki ze sztuką – muzyką, malarstwem, rzeźbą, architekturą, teatrem, filmem); oblicza i funkcje bajki w literaturze i kulturze dziecięcej i młodzieżowej; zbieracze bajek, bajkopisarze i ich sylwetki literackie; recepcja bajki.

 

 

Laboratorium Lingwistyki Eksperymentalnej

Zespół ma na celu prowadzenie badań nad nabywaniem słownictwa i gramatyki w językach drugim, trzecim i kolejnych oraz transferu między językami, nad wielojęzycznością w kontekście szkolnym i jakości edukacji dwujęzycznej oraz nad dwujęzycznością dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych w kontekście migracji i edukacji. Badania nad wielojęzycznością zakładają podejście między-dziedzinowe i połączenie know-how językoznawców i psychologów. Zespół współpracuje z kilkoma ośrodkami w Europie, w tym Institute of Multilingualism we Freiburgu (Szwajcaria) oraz Heidelberg Language and Cognition Lab (HULC), Uniwersytet w Heidelbergu, Niemcy (w ramach 4EU+ Alliance). Zagadnienia wielojęzyczności znalazły też miejsce w programie IDUB UW, jako Działanie II 3.7.

 

 

 

Literatura – Konteksty

Międzyuczelniany projekt badawczy realizowany przez Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie mający na celu stymulowanie pogłębionych studiów nad wzajemnymi relacjami pomiędzy literaturą oraz wszelkimi innymi dziedzinami naukowymi i artystycznymi

 

 

 

 

 

Laboratorium Lingwistyki Kulturowej i Międzykulturowej (LaLiKuMi)

Zespół ma na celu inicjowanie i prowadzenie lingwistycznych badań nad pamięcią zbiorową w duchu założeń lingwistyki kulturowej i międzykulturowej, a także upowszechnianie wiedzy na temat badań z wymienionego obszaru prowadzonych w Polsce i zagranicą. W prowadzonych badaniach pamięć zbiorowa jest postrzegana jako podzielane przez członków określonej wspólnoty obrazy przeszłości, które uruchamiają procesy kulturo- i tożsamościotwórcze, o ile uwspólnatawiają (w tym, modyfikują) rolę wydarzeń i osób z przeszłości w odniesieniu do celów współczesności, odwołując się do określonych wzorców i wartości, zakodowanych  w znaczeniach ujęzykowionych. Głównym zadaniem zespołu badawczego jest wypracowanie zrębów teorii ujęzykowionej (multimodalnej) pamięci zbiorowej oraz lingwistycznych, multimodalnych możliwości jej opisu. Zespół kontynuuje prace powołanego w 2015 roku Laboratorium.

 

 

Literatura i marginalność

Prace zespołu obejmują takie zagadnienia jak zjawiska marginalne z punktu widzenia estetyki (kicz, niedoskonałość, skaza…), inność w kontekście społecznym (postaci „odmieńców”), peryferyjność (kolonializm i postkolonializm).

 

 

Posthumanistyczna antropologia literatury

Zespół ma na celu prowadzenie innowacyjnych literaturoznawczych badań na temat antropologii w kontekście posthumanizmu. Ma on także charakter autoedukacyjny – dyskusje naukowe są ukierunkowane na dopracowanie metodologii w celu osiągania coraz wyższej jakości przedsięwzięć badawczych. Zespół będzie także wspierał działania grupowe, zwłaszcza przygotowywanie tomów zbiorowych i konferencji oraz wniosków grantowych.

 

 

Sign and Symbol Research Group

Zespół badawczy Sign and Symbol Research Group zrzesza specjalistów w zakresie pozaeuropejskich systemów pisma (w tym: mezoamerykanistów, sinologów, egiptologów, japonistów, ekspertów sztuki naskalnej i in.), a szerzej, badaczy niealfabetycznych Systemów Komunikacji Graficznej (SKG). Celem działalności zespołu jest rozwijanie badań nad teorią pisma, skupiając się na logice, wewnętrznej strukturze oraz metodach tworzenia i kodowania znaczenia w pozaeuropejskich systemach pisma. Działalność naukowa Sign and Symbol Research Group obejmuje w szczególności obszary badawcze takie jak: poetyka i gramamyka wizualna, komunikacja wizualna, etnomatematyka, kodykologia, komiksologia, oraz następujące metody badawcze: semiotyka, lingwistyka kognitywna, semiotyka tropów wizualnych, hermeneutyka, i in.

 

 

Szekspir w kulturze

Grupa badawcza Szekspir w kulturze / Shakespeare in Culture powstała w marcu 2019 r. z połączenia dwóch zespołów badawczych powołanych w ramach projektów naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i zaangażowanych w prace nad cyfrowym repozytorium Polski Szekspir UW. Grupa prowadzi badania na przecięciu szekspirologii, przekładoznawstwa i humanistyki cyfrowej, łącząc analizę źródeł z refleksją nad dynamiką i kierunkami przemian kulturowych. Podstawowym celem badawczym Grupy jest realizacja i rozwijanie projektów skupionych wokół kolekcji cyfrowej Polski Szekspir UW poprzez inicjowanie i wspieranie aplikacji grantowych, w tym projektów typu post-doc. Do najważniejszych celów edukacyjnych należy organizacja warsztatów Shakespeare in Culture Colloquy, przybliżających problematykę szekspirologiczną w obszarach słabiej reprezentowanych w rodzimym środowisku naukowym.

 

 

Zespół badawczy Laboratorium lingwistyki formalno-porównawczej

W ramach Wydziału Neofilologii powstał zespół badawczy Laboratorium lingwistyki formalno-porównawczej. Zespół prowadzi prace, w ramach których dane z zakresu typologii językowej (przede wszystkim z języka japońskiego, polskiego, angielskiego, francuskiego i niemieckiego) są ujmowane w ścisłe ramy lingwistyki formalnej (składni generatywnej i semantyki formalnej).

 

Zespół Badań nad Literaturą i Językami Szkocji

Zespół mający na celu upowszechnianie wiedzy na temat Szkocji, jej trzech języków, kultury i literatury, oraz prowadzenie badań nad przekładami szkockich utworów literackich w Polsce i na świecie. Prowadzi współpracę z jednostkami naukowymi oraz literaturoznawcami, kulturoznawcami oraz tłumaczami zajmującymi się literaturą szkocką i jej przekładem.

 

 

 

Zespół badawczy nad literaturą i kulturą dawną Półwyspu Iberyjskiego

Zespół prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe dotyczące szeroko pojętej literatury i kultury hiszpańskiego Złotego Wieku. W swoich badaniach członkowie zespołu łączą refleksję literaturoznawczą nad arcydziełami hispano- jak i luzojęzycznymi XVI i XVII w. ze studiami kulturowymi nad pisanymi świadectwami epoki z uwzględnieniem kontekstu historycznego, politycznego, filozoficznego i religijnego ich powstania. Interdyscyplinarne ujęcie badawcze prezentowane przez członków zespołu odpowiada na potrzebę wypracowania wieloaspektowego podejścia w studiach nad dziedzictwem literackim i historyczno-kulturowym Hiszpanii i Portugalii.

 

 

Zespół Badań nad Rękopisami Siglum

Interdyscyplinarny zespół którego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat kultury rękopiśmiennej oraz prowadzenie badań naukowych we współpracy z polskimi i zagranicznymi placówkami badawczymi w dziedzinie studiów nad rękopisami i edytorstwem tekstów dawnych. Członkowie Zespołu planują prowadzenie działań obejmujących współpracę naukową i popularyzację wiedzy o średniowieczu i czasach nowożytnych.

 

 

 

Zespół badawczy TRANSIBÉRICA

Zespół zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami nad tłumaczeniami pisemnymi i ustnymi z i na języki iberyjskie. Członkowie zespołu prowadzą prace w obszarach: przekład specjalistyczny, przekład artystyczny, przekład audiowizualny, przekład intersemiotyczny, tłumaczenia ustne oraz dydaktyka przekładu w świetle specyfiki problemów, które generuje tłumaczenie w kombinacjach uwzględniających języki iberyjskie. Zespół planuje realizację serii badań o charakterze jakościowym i ilościowym z użyciem narzędzi badawczych stosowanych w językoznawstwie (programy komputerowe, technologie laboratoryjne) i literaturoznawstwie (krytyka przekładu).