Istniejące zespoły

Zespoły badawcze

Badania nad Kulturą Dawną

Interdyscyplinarny Zespół Badawczy powołany jako platforma dla koordynacji i stymulowania rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym Europy w kontekście jej wspólnych średniowiecznych korzeni i spuścizny klasycznej kultury antycznej, z uwzględnieniem współistnienia kluczowych europejskich obszarów językowych.

 

 

 

Centre for Implementation Research in Language Education

Celem Zespołu jest (a) pozyskiwanie i realizowanie projektów badawczo-rozwojowych (konsorcyjnych oraz indywidualnych) z zakresu nauczania języków obcych oraz z pogranicza języka i kultury, w ramach inicjatyw krajowych oraz międzynarodowych, z uwzględnieniem programów Unii Europejskiej; (b) prowadzenie działalności naukowej w oparciu o realizowane projekty; (c) zastosowanie wniosków projektowych w dydaktyce uniwersyteckiej.

 

 

Centro de Estudios Mesoamericanos+ (CEM+)

Zespół zrzesza specjalistów w zakresie historii, etnohistorii, kultury i religii rdzennych mieszkańców przedhiszpańskiej Mezoameryki oraz innych obszarów Ameryki prekolumbijskiej. Celem zespołu jest pogłębienie wiedzy na temat Mezoameryki (i Ameryki hiszpańskiej) w okresie przed konkwistą hiszpańską oraz transformacji, jakie zaszły na tym obszarze w czasach kolonialnych. Działalność badawcza zespołu CEM+ obejmuje obszary takie jak historia i pamięć historyczna, język nahuatl, zjawiska kontaktu międzykulturowego w środkowym Meksyku w XVI i XVII wieku, kodeksy (księgi) środkowego Meksyku, graficzny przekaz informacji, archiwistykę i kartografię historyczną, widowiska i fiesty w Meksyku, humor i śmiech, mezoamerykańską koncepcję bóstwa, sztukę naskalną Meksyku, oraz architekturę krajobrazu.

 

 

Centrum Kultury Pamięci i Edycji Pamięci

Powstałe w ramach współpracy między Uniwersytetami w Wuppertalu i w Warszawie w celu przedstawienia funkcji pamięci w przestrzeni oraz edycji pamięci w różnych wymiarach celem jej zachowania.

 

 

From Queen Anne to Queen Victoria

Interdyscyplinarny zespół, którego celem jest prowadzenie badań w obszarze kultury i literatury brytyjskiej w XVIII i XIX w., a także współczesnej recepcji tego okresu. Zespół prowadzi badania z wykorzystaniem wyspecjalizowanego księgozbioru tematycznego będącego częścią zbiorów bibliotecznych Instytutu Anglistyki UW. Zespół organizuje cykliczną konferencję „From Queen Anne to Queen Victoria” oraz patronuje serii publikacji pod tym samym tytułem.
 

 

 

GLOBAL-IBERIAN CONNECTIONS IN THE EARLY MODERN HISTORY (GICEMH)

Głównym celem zespołu jest ukazanie aktualnego stanu badań światowych w zakresie wczesnej globalizacji w Polsce oraz aktywna kontrybucja w badania światowe. Kolejnym celem jest nawiązanie długofalowej współpracy naukowej i stworzenie środowiska badaczy zajmujących się tą tematyką na Wydziale Neofilologii, Uniwersytecie Warszawskim oraz w innych ośrodkach akademickich w kraju i za granicą. Grupa jest także otwarta na wspieranie projektów studentów zainteresowanych wczesną globalizacją. Trzeba podkreślić, że założeniem zespołu badawczego nie jest powielanie utartych trendów naukowych, ale zaproponowanie nowej perspektywy badawczej i metodologicznej na przecięciu różnych dyscyplin (historia, kulturoznawstwo, archeologia, literaturoznawstwo). Ważnym celem jest zapewnienie bezpiecznej przestrzeni do rozwoju naukowego dla młodych badaczy i badaczek. Grupę interesuje także popularyzacja nauki.

 

 

 

Humor Lab

Celem działalności zespołu jest prowadzenie badań dotyczących teorii humoru oraz ich zastosowania do opisu zjawisk komunikacyjnych, literackich oraz społecznych, w których humor odgrywa istotną rolę. Badania zespołu wychodzą naprzeciw potrzebie podejmowania systematycznej dyskusji na temat tego, co można określić renesansem satyry i humoru w kulturze świata anglosaskiego. Humor i satyra nowych mediów przestają odgrywać funkcję rozrywkową, czy terapeutyczną, ale aktywnie kształtują postawy etyczne i polityczne odbiorców i stają się niejednokrotnie źródłem informacji o otaczającym świecie. Komicy z pozycji publicznych klownów zmieniają się w tzw. „public intellectuals”, których opinie nie tylko opisują, ale i kształtują otaczająca rzeczywistość. Badania zespołu mają opisać zarówno nowe zjawisko, jego konteksty historyczne w perspektywie komparatystycznej, jak i charakterystyczne dla niego narzędzia językowe i kulturowe. Ze względu na pola specjalizacji członków zespołu początkowym obszarem badań będzie UK i USA, choć w perspektywie dalszej są otwarci na współpracę z naukowcami badającymi podobne zjawisko w innych obszarach kulturowych.

 

 

 

Iandé – Grupo de Pesquisa em Línguas e Culturas Brasileiras

Celem działalności zespołu jest rozwój badań z szeroko pojętej brazylianistyki (język, kultura), w perspektywie interdyscyplinarnej i integracyjnej. Działalność naukowa obejmuje w szczególności obszary badawcze takie jak: imigracja, teorie tekstu i dyskursu, narracje ustne, sieci społeczne, przejawy kultury afro-brazylijskiej, metody badawcze, sieci społeczne, analiza językowa narracji ustnej, hermeneutyka, itp.

 

 

 

(Inna)iberia: inne reprezentacje, tożsamości i kultury na Półwyspie Iberyjskim 

Zespół Badawczy nad Językami i Kulturami Minoryzowanymi Półwyspu Iberyjskiego „(Inna)Iberia: inne reprezentacje, tożsamości i kultury na Półwyspie Iberyjskim”. Zespół zrzesza specjalistów w zakresie historii, języków, literatury i sztuki związanej z kulturami minoryzowanymi Półwyspu Iberyjskiego. Celem działalności jest prowadzenie interdyscyplinarnych działań porównawczych z wykorzystaniem nowych perspektyw badawczych, wypracowanie nowej metodologii badań obszarów wielokulturowych oraz wspomaganie metod nauczania języków minoryzowanych i kulturoznawstwa tych obszarów językowych.

 

Interdyscyplinarny Bajkoznawczy Zespół Badawczy

Międzynarodowy zespół badawczy, który powstał w 2019 roku i prowadzi badania w następujących obszarach: bajka ludowa i pokrewne gatunki literatury ludowej; bajka literacka; bajkoznawstwo – historia i teraźniejszość; motywy bajkowe w literaturze; komparatystyka bajkoznawcza (badania porównawcze bajek odmiennych kręgów kulturowych; badania związków bajki ze sztuką – muzyką, malarstwem, rzeźbą, architekturą, teatrem, filmem); oblicza i funkcje bajki w literaturze i kulturze dziecięcej i młodzieżowej; zbieracze bajek, bajkopisarze i ich sylwetki literackie; recepcja bajki.

 

 

Laboratorium Lingwistyki Eksperymentalnej

Zespół ma na celu prowadzenie badań nad nabywaniem słownictwa i gramatyki w językach drugim, trzecim i kolejnych oraz transferu między językami, nad wielojęzycznością w kontekście szkolnym i jakości edukacji dwujęzycznej oraz nad dwujęzycznością dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych w kontekście migracji i edukacji. Badania nad wielojęzycznością zakładają podejście między-dziedzinowe i połączenie know-how językoznawców i psychologów. Zespół współpracuje z kilkoma ośrodkami w Europie, w tym Institute of Multilingualism we Freiburgu (Szwajcaria) oraz Heidelberg Language and Cognition Lab (HULC), Uniwersytet w Heidelbergu, Niemcy (w ramach 4EU+ Alliance). Zagadnienia wielojęzyczności znalazły też miejsce w programie IDUB UW, jako Działanie II 3.7.

 

 

Latin American Change Observatory

Głównym przedmiotem badań zespołu jest szeroko rozumiana zmiana społeczna w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach w kontekście aktualnych wydarzeń politycznych, jak i z perspektywy historycznej. Proponowany zakres częściowo pokrywa się z tematyką czasopisma naukowego „Ameryka Łacińska”, które będzie wykorzystywane jako płaszczyzna debaty naukowej oraz poszerzenie współpracy naukowej zarówno wewnątrz, jak i poza Uniwersytetem Warszawskim.

 

 

LITERAFRICA

Zespół zrzesza literaturoznawców oraz językoznawców zajmujących się współczesnymi literaturami Afryki Subsaharyjskiej pisanymi w językach europejskich (angielski, francuski, hiszpański i portugalski) oraz kreolskich. Celem zespołu jest badanie afrykańskich tekstów literackich w szerokiej perspektywie studiów post i transkolonialnych. Teksty pisarzy afrykańskich tworzących tak na kontynencie, jak w warunkach diaspory, ukazują swoistą dychotomię postaw ich twórców wobec współczesności. Wyznaczają tym samym dwa nurty współczesnej prozy i poezji Afryki: pierwszy z nich można określić jako kosmopolityczny i skupiony na tym, co uniwersalne, globalne, planetarne oraz mające aspiracje do wejścia w globalny obieg literatu1y świata; drugi nurt natomiast postuluje powrót do tego, co lokalne, etniczne i zanurzone w tradycji oraz w oraturze. Celem zespołu badawczego jest komparatystyczne ujęcie literatur afrykańskich tworzonych w różnych językach, umożliwiające podjęcie szerokiej refleksji nad wymienionymi nurtami i kierunkami ich rozwoju.

 

 

Literatura – Konteksty

Międzyuczelniany projekt badawczy realizowany przez Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie mający na celu stymulowanie pogłębionych studiów nad wzajemnymi relacjami pomiędzy literaturą oraz wszelkimi innymi dziedzinami naukowymi i artystycznymi

 

 

 

 

 

Laboratorium Lingwistyki Kulturowej i Międzykulturowej (LaLiKuMi)

Zespół ma na celu inicjowanie i prowadzenie lingwistycznych badań nad pamięcią zbiorową w duchu założeń lingwistyki kulturowej i międzykulturowej, a także upowszechnianie wiedzy na temat badań z wymienionego obszaru prowadzonych w Polsce i zagranicą. W prowadzonych badaniach pamięć zbiorowa jest postrzegana jako podzielane przez członków określonej wspólnoty obrazy przeszłości, które uruchamiają procesy kulturo- i tożsamościotwórcze, o ile uwspólnatawiają (w tym, modyfikują) rolę wydarzeń i osób z przeszłości w odniesieniu do celów współczesności, odwołując się do określonych wzorców i wartości, zakodowanych  w znaczeniach ujęzykowionych. Głównym zadaniem zespołu badawczego jest wypracowanie zrębów teorii ujęzykowionej (multimodalnej) pamięci zbiorowej oraz lingwistycznych, multimodalnych możliwości jej opisu. Zespół kontynuuje prace powołanego w 2015 roku Laboratorium.

 

 

Literatura i marginalność

Prace zespołu obejmują takie zagadnienia jak zjawiska marginalne z punktu widzenia estetyki (kicz, niedoskonałość, skaza…), inność w kontekście społecznym (postaci „odmieńców”), peryferyjność (kolonializm i postkolonializm).

 

 

Neuroróżnorodność w Edukacji Językowej / Neurodiversity in Language Education

Głównym celem zespołu jest prowadzenie badań z zakresu szerokorozumianego pojęcia neuroróżnorodności i edukacji językowej dzieci, osób dorosłych i osób starszych w odniesieniu do strategii uczenia się, uwagi, motywacji, emocji, sposobów oceniania umiejętności językowych oraz zaburzeń neurorozwojowych i specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ADHD, dysleksji i autyzmu w duchu założeń edukacji włączającej i w celu polepszenia warunków edukacji językowej osób o różnych profilach poznawczych.

 

 

Posthumanistyczna antropologia literatury

Zespół ma na celu prowadzenie innowacyjnych literaturoznawczych badań na temat antropologii w kontekście posthumanizmu. Ma on także charakter autoedukacyjny – dyskusje naukowe są ukierunkowane na dopracowanie metodologii w celu osiągania coraz wyższej jakości przedsięwzięć badawczych. Zespół będzie także wspierał działania grupowe, zwłaszcza przygotowywanie tomów zbiorowych i konferencji oraz wniosków grantowych.

 

 

Ret-Net – Języki i kultury retoryczne

Przedmiotem działań grupy Ret-Net – Języki i kultury retoryczne będzie badanie, w jaki sposób uniwersalnie rozpoznawalne schematy (np. argumentacji) są realizowane w ramach poszczególnych etnoretoryk i lingwakultur (w szczególności tych reprezentowanych na Wydziale Neofilologii). Punktem wyjścia będą kwestie związane z językoznawstwem, w perspektywie planowane są badania interdyscyplinarne. Tematyka działań grupy wpisuje się w prężnie rozwijający się w środowisku międzynarodowym trend badań nad komunikacją perswazyjną, manipulacją i myśleniem krytycznym w środowiskach mono- i wielojęzycznych.

 

 

Sign and Symbol Research Group

Zespół badawczy Sign and Symbol Research Group zrzesza specjalistów w zakresie pozaeuropejskich systemów pisma (w tym: mezoamerykanistów, sinologów, egiptologów, japonistów, ekspertów sztuki naskalnej i in.), a szerzej, badaczy niealfabetycznych Systemów Komunikacji Graficznej (SKG). Celem działalności zespołu jest rozwijanie badań nad teorią pisma, skupiając się na logice, wewnętrznej strukturze oraz metodach tworzenia i kodowania znaczenia w pozaeuropejskich systemach pisma. Działalność naukowa Sign and Symbol Research Group obejmuje w szczególności obszary badawcze takie jak: poetyka i gramamyka wizualna, komunikacja wizualna, etnomatematyka, kodykologia, komiksologia, oraz następujące metody badawcze: semiotyka, lingwistyka kognitywna, semiotyka tropów wizualnych, hermeneutyka, i in.

 

 

Szekspir w kulturze

Grupa badawcza Szekspir w kulturze / Shakespeare in Culture powstała w marcu 2019 r. z połączenia dwóch zespołów badawczych powołanych w ramach projektów naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i zaangażowanych w prace nad cyfrowym repozytorium Polski Szekspir UW. Grupa prowadzi badania na przecięciu szekspirologii, przekładoznawstwa i humanistyki cyfrowej, łącząc analizę źródeł z refleksją nad dynamiką i kierunkami przemian kulturowych. Podstawowym celem badawczym Grupy jest realizacja i rozwijanie projektów skupionych wokół kolekcji cyfrowej Polski Szekspir UW poprzez inicjowanie i wspieranie aplikacji grantowych, w tym projektów typu post-doc. Do najważniejszych celów edukacyjnych należy organizacja warsztatów Shakespeare in Culture Colloquy, przybliżających problematykę szekspirologiczną w obszarach słabiej reprezentowanych w rodzimym środowisku naukowym.

 

 

Zespół badawczy Laboratorium lingwistyki formalno-porównawczej

W ramach Wydziału Neofilologii powstał zespół badawczy Laboratorium lingwistyki formalno-porównawczej. Zespół prowadzi prace, w ramach których dane z zakresu typologii językowej (przede wszystkim z języka japońskiego, polskiego, angielskiego, francuskiego i niemieckiego) są ujmowane w ścisłe ramy lingwistyki formalnej (składni generatywnej i semantyki formalnej).

 

Zespół Badań nad Literaturą i Językami Szkocji

Zespół mający na celu upowszechnianie wiedzy na temat Szkocji, jej trzech języków, kultury i literatury, oraz prowadzenie badań nad przekładami szkockich utworów literackich w Polsce i na świecie. Prowadzi współpracę z jednostkami naukowymi oraz literaturoznawcami, kulturoznawcami oraz tłumaczami zajmującymi się literaturą szkocką i jej przekładem.

 

 

 

Zespół badawczy nad emigracją Polaków pochodzenia żydowskiego z ziem polskich do Ameryki Łacińskiej

Zespół zajmuje się badaniem osadnictwa polskich Żydów w wybranych krajach Ameryki Łacińskiej oraz opracowaniem podstaw wiedzy na temat tej istotnej liczebnie kategorii wychodźców z Polski. Głównym wyzwaniem badawczym jest analiza specyfiki tego osadnictwa w wybranych krajach Ameryki Łacińskiej (zróżnicowanych pod względem liczebności społeczności żydowskich i stopnia dotychczasowej wiedzy o nich) w ujęciu historycznym, politycznym, socjologicznym, geograficznym, literackim, medialnym.

 

 

Zespół badawczy nad literaturą i kulturą dawną Półwyspu Iberyjskiego

Zespół prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe dotyczące szeroko pojętej literatury i kultury hiszpańskiego Złotego Wieku. W swoich badaniach członkowie zespołu łączą refleksję literaturoznawczą nad arcydziełami hispano- jak i luzojęzycznymi XVI i XVII w. ze studiami kulturowymi nad pisanymi świadectwami epoki z uwzględnieniem kontekstu historycznego, politycznego, filozoficznego i religijnego ich powstania. Interdyscyplinarne ujęcie badawcze prezentowane przez członków zespołu odpowiada na potrzebę wypracowania wieloaspektowego podejścia w studiach nad dziedzictwem literackim i historyczno-kulturowym Hiszpanii i Portugalii.

 

 

Zespół Badań nad Rękopisami Siglum

Interdyscyplinarny zespół którego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat kultury rękopiśmiennej oraz prowadzenie badań naukowych we współpracy z polskimi i zagranicznymi placówkami badawczymi w dziedzinie studiów nad rękopisami i edytorstwem tekstów dawnych. Członkowie Zespołu planują prowadzenie działań obejmujących współpracę naukową i popularyzację wiedzy o średniowieczu i czasach nowożytnych.

 

 

 

Zespół badawczy TRANSIBÉRICA

Zespół zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami nad tłumaczeniami pisemnymi i ustnymi z i na języki iberyjskie. Członkowie zespołu prowadzą prace w obszarach: przekład specjalistyczny, przekład artystyczny, przekład audiowizualny, przekład intersemiotyczny, tłumaczenia ustne oraz dydaktyka przekładu w świetle specyfiki problemów, które generuje tłumaczenie w kombinacjach uwzględniających języki iberyjskie. Zespół planuje realizację serii badań o charakterze jakościowym i ilościowym z użyciem narzędzi badawczych stosowanych w językoznawstwie (programy komputerowe, technologie laboratoryjne) i literaturoznawstwie (krytyka przekładu).

 

 

Zespół polsko-latynoamerykańsko-iberyjskich analiz medialnych i reportażu

Zespół badawczy zajmuje się analizą przekazów medialnych oraz literatury faktu ze szczególnym uwzględnieniem reportażu (literackiego, filmowego, telewizyjnego, radiowego i filmowego) w
kontekście percepcji i wizerunku Ameryki Łacińskiej i Półwyspu Iberyjskiego, a także percepcji Polski i Polaków w Ameryce Łacińskiej i na Półwyspie Iberyjskim w reportażu i współczesnych przekazach medialnych.