Istniejące zespoły

Zespoły badawcze

Badania nad Kulturą Dawną

Interdyscyplinarny Zespół Badawczy powołany jako platforma dla koordynacji i stymulowania rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym Europy w kontekście jej wspólnych średniowiecznych korzeni i spuścizny klasycznej kultury antycznej, z uwzględnieniem współistnienia kluczowych europejskich obszarów językowych.

 

 

 

 

Centro de Estudios Mesoamericanos+ (CEM+)

Zespół zrzesza specjalistów w zakresie historii, etnohistorii, kultury i religii rdzennych mieszkańców przedhiszpańskiej Mezoameryki oraz innych obszarów Ameryki prekolumbijskiej. Celem zespołu jest pogłębienie wiedzy na temat Mezoameryki (i Ameryki hiszpańskiej) w okresie przed konkwistą hiszpańską oraz transformacji, jakie zaszły na tym obszarze w czasach kolonialnych. Działalność badawcza zespołu CEM+ obejmuje obszary takie jak historia i pamięć historyczna, język nahuatl, zjawiska kontaktu międzykulturowego w środkowym Meksyku w XVI i XVII wieku, kodeksy (księgi) środkowego Meksyku, graficzny przekaz informacji, archiwistykę i kartografię historyczną, widowiska i fiesty w Meksyku, humor i śmiech, mezoamerykańską koncepcję bóstwa, sztukę naskalną Meksyku, oraz architekturę krajobrazu.

 

 

Centrum Kultury Pamięci i Edycji Pamięci

Powstałe w ramach współpracy między Uniwersytetami w Wuppertalu i w Warszawie w celu przedstawienia funkcji pamięci w przestrzeni oraz edycji pamięci w różnych wymiarach celem jej zachowania.

 

Humor Lab

Celem działalności zespołu jest prowadzenie badań dotyczących teorii humoru oraz ich zastosowania do opisu zjawisk komunikacyjnych, literackich oraz społecznych, w których humor odgrywa istotną rolę. Badania zespołu wychodzą naprzeciw potrzebie podejmowania systematycznej dyskusji na temat tego, co można określić renesansem satyry i humoru w kulturze świata anglosaskiego. Humor i satyra nowych mediów przestają odgrywać funkcję rozrywkową, czy terapeutyczną, ale aktywnie kształtują postawy etyczne i polityczne odbiorców i stają się niejednokrotnie źródłem informacji o otaczającym świecie. Komicy z pozycji publicznych klownów zmieniają się w tzw. „public intellectuals”, których opinie nie tylko opisują, ale i kształtują otaczająca rzeczywistość. Badania zespołu mają opisać zarówno nowe zjawisko, jego konteksty historyczne w perspektywie komparatystycznej, jak i charakterystyczne dla niego narzędzia językowe i kulturowe. Ze względu na pola specjalizacji członków zespołu początkowym obszarem badań będzie UK i USA, choć w perspektywie dalszej są otwarci na współpracę z naukowcami badającymi podobne zjawisko w innych obszarach kulturowych.

 

(Inna)iberia: inne reprezentacje, tożsamości i kultury na Półwyspie Iberyjskim 

Zespół Badawczy nad Językami i Kulturami Minoryzowanymi Półwyspu Iberyjskiego „(Inna)Iberia: inne reprezentacje, tożsamości i kultury na Półwyspie Iberyjskim”. Zespół zrzesza specjalistów w zakresie historii, języków, literatury i sztuki związanej z kulturami minoryzowanymi Półwyspu Iberyjskiego. Celem działalności jest prowadzenie interdyscyplinarnych działań porównawczych z wykorzystaniem nowych perspektyw badawczych, wypracowanie nowej metodologii badań obszarów wielokulturowych oraz wspomaganie metod nauczania języków minoryzowanych i kulturoznawstwa tych obszarów językowych.

 

Interdyscyplinarny Bajkoznawczy Zespół Badawczy

Międzynarodowy zespół badawczy, który powstał w 2019 roku i prowadzi badania w następujących obszarach: bajka ludowa i pokrewne gatunki literatury ludowej; bajka literacka; bajkoznawstwo – historia i teraźniejszość; motywy bajkowe w literaturze; komparatystyka bajkoznawcza (badania porównawcze bajek odmiennych kręgów kulturowych; badania związków bajki ze sztuką – muzyką, malarstwem, rzeźbą, architekturą, teatrem, filmem); oblicza i funkcje bajki w literaturze i kulturze dziecięcej i młodzieżowej; zbieracze bajek, bajkopisarze i ich sylwetki literackie; recepcja bajki.

 

 

Laboratorium Lingwistyki Eksperymentalnej

Zespół ma na celu prowadzenie badań nad nabywaniem słownictwa i gramatyki w językach drugim, trzecim i kolejnych oraz transferu między językami, nad wielojęzycznością w kontekście szkolnym i jakości edukacji dwujęzycznej oraz nad dwujęzycznością dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych w kontekście migracji i edukacji. Badania nad wielojęzycznością zakładają podejście między-dziedzinowe i połączenie know-how językoznawców i psychologów. Zespół współpracuje z kilkoma ośrodkami w Europie, w tym Institute of Multilingualism we Freiburgu (Szwajcaria) oraz Heidelberg Language and Cognition Lab (HULC), Uniwersytet w Heidelbergu, Niemcy (w ramach 4EU+ Alliance). Zagadnienia wielojęzyczności znalazły też miejsce w programie IDUB UW, jako Działanie II 3.7.

 

 

 

Literatura – Konteksty

Międzyuczelniany projekt badawczy realizowany przez Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie mający na celu stymulowanie pogłębionych studiów nad wzajemnymi relacjami pomiędzy literaturą oraz wszelkimi innymi dziedzinami naukowymi i artystycznymi

 

 

 

 

 

Laboratorium Lingwistyki Kulturowej i Międzykulturowej (LaLiKuMi)

Zespół ma na celu inicjowanie i prowadzenie lingwistycznych badań nad pamięcią zbiorową w duchu założeń lingwistyki kulturowej i międzykulturowej, a także upowszechnianie wiedzy na temat badań z wymienionego obszaru prowadzonych w Polsce i zagranicą. W prowadzonych badaniach pamięć zbiorowa jest postrzegana jako podzielane przez członków określonej wspólnoty obrazy przeszłości, które uruchamiają procesy kulturo- i tożsamościotwórcze, o ile uwspólnatawiają (w tym, modyfikują) rolę wydarzeń i osób z przeszłości w odniesieniu do celów współczesności, odwołując się do określonych wzorców i wartości, zakodowanych  w znaczeniach ujęzykowionych. Głównym zadaniem zespołu badawczego jest wypracowanie zrębów teorii ujęzykowionej (multimodalnej) pamięci zbiorowej oraz lingwistycznych, multimodalnych możliwości jej opisu. Zespół kontynuuje prace powołanego w 2015 roku Laboratorium.

 

 

Literatura i marginalność

Prace zespołu obejmują takie zagadnienia jak zjawiska marginalne z punktu widzenia estetyki (kicz, niedoskonałość, skaza…), inność w kontekście społecznym (postaci „odmieńców”), peryferyjność (kolonializm i postkolonializm).

 

 

Posthumanistyczna antropologia literatury

Zespół ma na celu prowadzenie innowacyjnych literaturoznawczych badań na temat antropologii w kontekście posthumanizmu. Ma on także charakter autoedukacyjny – dyskusje naukowe są ukierunkowane na dopracowanie metodologii w celu osiągania coraz wyższej jakości przedsięwzięć badawczych. Zespół będzie także wspierał działania grupowe, zwłaszcza przygotowywanie tomów zbiorowych i konferencji oraz wniosków grantowych.

 

Szekspir w kulturze

Grupa badawcza Szekspir w kulturze / Shakespeare in Culture powstała w marcu 2019 r. z połączenia dwóch zespołów badawczych powołanych w ramach projektów naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i zaangażowanych w prace nad cyfrowym repozytorium Polski Szekspir UW. Grupa prowadzi badania na przecięciu szekspirologii, przekładoznawstwa i humanistyki cyfrowej, łącząc analizę źródeł z refleksją nad dynamiką i kierunkami przemian kulturowych. Podstawowym celem badawczym Grupy jest realizacja i rozwijanie projektów skupionych wokół kolekcji cyfrowej Polski Szekspir UW poprzez inicjowanie i wspieranie aplikacji grantowych, w tym projektów typu post-doc. Do najważniejszych celów edukacyjnych należy organizacja warsztatów Shakespeare in Culture Colloquy, przybliżających problematykę szekspirologiczną w obszarach słabiej reprezentowanych w rodzimym środowisku naukowym.

 

 

Zespół Badań nad Literaturą i Językami Szkocji

Zespół mający na celu upowszechnianie wiedzy na temat Szkocji, jej trzech języków, kultury i literatury, oraz prowadzenie badań nad przekładami szkockich utworów literackich w Polsce i na świecie. Prowadzi współpracę z jednostkami naukowymi oraz literaturoznawcami, kulturoznawcami oraz tłumaczami zajmującymi się literaturą szkocką i jej przekładem.

 

 

 

Zespół badawczy nad literaturą i kulturą dawną Półwyspu Iberyjskiego

Zespół prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe dotyczące szeroko pojętej literatury i kultury hiszpańskiego Złotego Wieku. W swoich badaniach członkowie zespołu łączą refleksję literaturoznawczą nad arcydziełami hispano- jak i luzojęzycznymi XVI i XVII w. ze studiami kulturowymi nad pisanymi świadectwami epoki z uwzględnieniem kontekstu historycznego, politycznego, filozoficznego i religijnego ich powstania. Interdyscyplinarne ujęcie badawcze prezentowane przez członków zespołu odpowiada na potrzebę wypracowania wieloaspektowego podejścia w studiach nad dziedzictwem literackim i historyczno-kulturowym Hiszpanii i Portugalii.

 

 

Zespół Badań nad Rękopisami Siglum

Interdyscyplinarny zespół którego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat kultury rękopiśmiennej oraz prowadzenie badań naukowych we współpracy z polskimi i zagranicznymi placówkami badawczymi w dziedzinie studiów nad rękopisami i edytorstwem tekstów dawnych. Członkowie Zespołu planują prowadzenie działań obejmujących współpracę naukową i popularyzację wiedzy o średniowieczu i czasach nowożytnych.

 

 

 

Zespół badawczy TRANSIBÉRICA

Zespół zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami nad tłumaczeniami pisemnymi i ustnymi z i na języki iberyjskie. Członkowie zespołu prowadzą prace w obszarach: przekład specjalistyczny, przekład artystyczny, przekład audiowizualny, przekład intersemiotyczny, tłumaczenia ustne oraz dydaktyka przekładu w świetle specyfiki problemów, które generuje tłumaczenie w kombinacjach uwzględniających języki iberyjskie. Zespół planuje realizację serii badań o charakterze jakościowym i ilościowym z użyciem narzędzi badawczych stosowanych w językoznawstwie (programy komputerowe, technologie laboratoryjne) i literaturoznawstwie (krytyka przekładu).