Informacje ogólne

Wydział

Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego to wiodący w Polsce ośrodek naukowo-dydaktyczny prowadzący badania w dyscyplinach językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz wiedzy o kulturze i religii. Wydział tworzy przestrzeń dla wspólnych prac badawczych i dydaktycznych obejmujących różnorodne obszary, kierunki badań oraz zainteresowania naukowe jego Pracowników, Doktorantów i Studentów.

 

Główne obszary badawcze Wydziału to:


Pod względem geograficznym zakres prac prowadzonych na Wydziale obejmuje kraje anglosaskie, kraje niemieckiego obszaru językowego, kraje iberyjskie i iberoamerykańskie, Francję i kraje frankofońskie, Włochy, Finlandię oraz Węgry.

 

Pracownicy Wydziału realizują projekty naukowe oraz prowadzą zajęcia dydaktyczne w siedmiu Jednostkach – w Instytucie Anglistyki, Instytucie Germanistyki, Instytucie Romanistyki, Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Katedrze Italianistyki, Katedrze Hungarystyki oraz Katedrze Lingwistyki Formalnej.

 

Dydaktyka


 

Dydaktyka  stanowi drugi najważniejszy obszar działalności Wydziału Neofilologii i jest pochodną prowadzonych na nim badań.

Intencją Wydziału jest stałe aktualizowanie oferty dydaktycznej i dopasowanie jej do realnych zainteresowań, potrzeb oraz planów zawodowych Studentów i Kandydatów.

 

Kierunki organizowane przez Wydział Neofilologii w roku akademickim 2020/2021 roku:

I stopnia

 • fennistyka
 • filologia angielska: językoznawstwo
 • filologia angielska: literatura i kultura
 • filologia romańska
 • filologia włoska
 • germanistyka
 • hispanistyka stosowana (studia wieczorowe)
 • hungarystyka
 • iberystyka: hispanistyka
 • iberystyka: portugalistyka
 • międzykulturowe studia filologiczne

 
II stopień

 • fennistyka
 • filologia angielska (studia zaoczne)
 • filologia angielska: językoznawstwo
 • filologia angielska: literatura i kultura
 • filologia iberyjska
 • filologia romańska
 • filologia włoska
 • germanistyka
 • helwetologia – studia szwajcarskie
 • hungarystyka
 • studia kanadyjskie

 

 

W jednostkach Wydziału studiują również studenci Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych MISH.

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2021/

 

W trakcie studiów studenci osiągają biegłą znajomość (min. C1) co najmniej jednego języka obcego, zdobywają pogłębioną wiedzę na temat wybranego obszaru kulturowego, doświadczenie w pracy
w wielokulturowych zespołach badawczych oraz szereg kompetencji kluczowych dla funkcjonowania w międzynarodowym środowisku biznesowym.

 

Profil absolwenta:


 

Absolwenci Wydziału kończą studia, posiadając szereg kompetencji oraz praktyczne doświadczenie
w obszarach takich, jak:

 • komunikacja i współpraca w zespołach wielojęzycznych i wielokulturowych;
 • praca w obszarze kultury
 • praca w środowisku międzynarodowym zarówno w Polsce, jak i za granicą;
 • analiza trendów i zjawisk społecznych;
 • analiza pozyskanych danych;
 • krytyczna praca z tekstem polsko- i obcojęzycznym;
 • redakcja tekstu w języku polskim oraz w językach obcych;
 • tłumaczenia;
 • design thinking oraz nieszablonowe rozwiązywanie problemów.

 

Współpraca międzynarodowa


Nadrzędną misją Wydziału jest stałe poszerzanie aktualnego stanu badań oraz nawiązywanie i zacieśnianie współpracy międzynarodowej w zakresie prowadzonych badań oraz dydaktyki.  Do grona partnerów Wydziału należą m.in.:

 

W zakresie prowadzonych badań:

 • Akademickie Towarzystwo Romanistów Polskich „Plejada” (ATRP)
 • Alexander von Humboldt-Stiftung (Fundacja im. Alexandra von Humboldta)
 • Aoyama Gakuin University (Instytut Edukacyjny Aoyama Gakuin)
 • Brandeis University (Uniwersytet Brandeisa)
 • Central European Network for Teaching and Research in Academic Liaison
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem , ELTE (Uniwersytet Loránda Eötvösa)
 • European Cooperation in Science & Technology CA15221
 • Humboldt-Universität zu Berlin (Uniwersytet Humboldta)
 • Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
 • Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk
 • Linnéuniversitetet (Uniwersytet Linneusza)
 • Międzynarodowa Komisja Budowy Gramatycznej Języków Słowiańskich przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów
 • Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L.Schillera
 • Pécsi Tudományegyetem (Uniwersytet w Peczu)
 • Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (Uniwersytet Fryderyka Wilhelma w Bonn)
 • Rhetoric Society of Europe (RSE) (Europejskie Centrum Retoryki)
 • Università di Bologna (Uniwversytet w Bolonii)
 • Universitat Autònoma de Barcelona (Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie)
 • Universität Hamburg (Uniwersytet w Hamburgu)
 • Universität Wien (Uniwersytet Wiedeński)
 • Universität Wuppertal (Uniwersytet w Wuppertalu)
 • Université de Paris (Uniwersytet Paryski)
 • Université de Poitiers
 • Université Paul-Valéry Montpellier III
 • Universiteit Gent (Uniwersytet w Gandawie)
 • Univerzita Karlova (Uniwersytet Karola w Pradze)
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warszawski

 

W zakresie prowadzonej dydaktyki:

 • Ankara Üniversitesi (Uniwersytet w Ankarze)
 • Balassi Intézet (Instytut Balassiego)
 • Bicol University (Uniwersytet w Bicol)
 • Collège d’Europe (Kolegium Europejskie)
 • Eberhard Karls Universität in Tübingen (Uniwersytet Eberharda Karola w Tybindze)
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) (Uniwersytet Loránda Eötvösa)
 • Espace Français s.c. Szkoła i kursy języka francuskiego
 • Georg-August Universität (Uniwersytet Georga-Augusta w Getyndze)
 • Helsinginyliopisto (Uniwersytet Helsiński)
 • Itä-Suomenyliopisto (Uniwersytet Wschodniej Finlandii w Joensuu)
 • Jinan University (Uniwersytet w Jinan)
 • Jyväskylänyliopisto (Uniwersytet w Jyväskylä)
 • L’atelier de français, szkoła języka francuskiego
 • Liverpool John Moores University (Uniwersytet w Liverpoolu)
 • Masarykova Univerzita (Uniwersytet Masaryka)
 • Opetushallitus (Fińska Narodowa Agencja Edukacji)
 • Pécsi Tudományegyetem (Uniwersytet w Peczu)
 • Polska Opera Królewska
 • Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (Reński Uniwersytet Fryderyka Wilhelma w Bonn)
 • SELFEE – Centre d’examens FLE de Sorbonne Université (Centrum egzaminacyjne Université Sorbonne, SELFEE)
 • Szegedi Tudományegyetem (Uniwersytet w Segedynie)
 • Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
 • Szkolenia językowe i tłumaczenia Advantis s.c.
 • Tampereenyliopisto (Uniwersytet w Tampere)
 • Turunyliopisto (Uniwersytet Turku)
 • Universidad de Castilla-La Mancha (Uniwersytet Kastylijski)
 • Universidad de Huelva (Uniwersytet w Huelva)
 • Universidad de Sevilla (Uniwersytet w Sewilli)
 • Universidade do Minho (Uniwersytet Minho)
 • Universidade do Porto (Uniwersytet w Porto)
 • Università degli Studi di Milano (Uniwersytet w Mediolanie)
 • Universitat Autònoma de Barcelona (Uniwersytet Autonimiczny w Barcelonie)
 • Universität des Saarlandes (Uniwersytet Kraju Saary)
 • Universität Hamburg (Uniwersytet w Hamburgu)
 • Universität Mannheim (Uniwersytet w Mannheimie)
 • Universität Zürich (Uniwersytet w Zurychu)
 • Université Catholique de Lyon (Katolicki Uniwersytet w Lionie)
 • Université de Fribourg/ Universität Freiburg (Uniwersytet we Fryburgu)
 • Université de Lausanne (Uniwersytet w Lozannie)
 • Université Le Havre Normandie (Uniwersytet w Havre
 • Université Paul Valéry (Montpellier III)
 • Université Sorbonne
 • Universiteit Antwerpen (Uniwersytet w Antwerpii)
 • Universitetet i Stavanger  (Uniwersytet w Stavanger)
 • University of East Anglia  (Uniwersytet Anglii Wschodniej)
 • Univerzita Karlova (Uniwersytet Karola w Pradze)
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Vilniaus universitetas (Uniwersytet Wileński)
 • Węgierska Szkoła im. Adorjàna Divékyego przy Ambasadzie Wegier
 • Wyższa Szkoła Bankowa
 • Szkoły średnie

 

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym


Wydział zaangażowany jest także w szereg projektów i inicjatyw, które prowadzi we współpracy zarówno z placówkami dyplomatycznymi, placówkami oświatowymi oraz instytucjami kultury, jak i z partnerami z otoczenia biznesowego. Są to m.in.:

 • Alcon – Partnerstwo Strategiczne
 • Akademia Dyplomacji przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych
 • Ambasada Federacyjnej Republiki Brazylii
 • Ambasada Irlandii
 • Ambasada Niemiec
 • Ambasada Republiki Austrii
 • Ambasada Republiki Chile
 • Ambasada Republiki Finlandii
 • Ambasada Republiki Portugalskiej
 • Ambasada Stanów Zjednocznych
 • Ambasada Szwajcarii
 • Ambasada Węgier
 • Ambasada Wschodniej Republiki Urugwaju
 • Aspekty Sp. z o.o.
 • Austriackie Forum Kultury
 • Centralna Komisja Egzaminacyjna
 • DHI Polska Sp. z o.o.
 • Fundacja Between.Pomiędzy.
 • Fundacja Konrada Adenauera w Warszawie
 • Instytut Camõesa
 • Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka
 • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
 • Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Orange Polska
 • Polska Komisja Akredytacyjna (PKA)
 • Polska Opera Królewska – Partnerstwo Strategiczne
 • Polskie Linie Lotnicze “LOT” S.A.
 • Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych (PSTK)
 • Polsko- Szwajcarska Izba Gospodarcza
 • PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce
 • Research & Development Samsung
 • RFE Francophone Entrepreneurship Network
 • Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia
 • Sekretariat Organizacyjny Festiwalu Nauki
 • Towarzystwo Polska-Finlandia (TPF)
 • Wydawnictwo Edgard
 • Wydawnictwo Naukowe PWN
 • IV LO im. Adama Mickiewicza w Warszawie
 • XVII LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Warszawie
 • XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Warszawie

 

Lokalizacja


Siedziba Wydziału Neofilologii mieści się w budynku przy ul. Dobrej 55, czyli najnowszej i jednej z najnowocześniejszych lokalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.
W budynku znajdują się 92 sale dydaktyczne, 39 pomieszczeń naukowo-badawczych, 7 sal konferencyjnych, laboratoria badawcze, strefy do swobodnej nauki, przestrzenie wypoczynkowe, 4 ogrody, w tym jeden na dachu, parking rowerowy, parking podziemny oraz sala multimedialna, która pomieści 150 osób.

 

Historia Wydziału


Utworzony w roku 1946 Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warszawskiego obejmował swoją strukturą filologie obce. W roku 1951 utworzono Wydział Filologiczny, w skład którego wchodziły filologie obce i polonistyka. W roku 1968 utworzono Wydział Filologii Obcych, a od 1976 roku Wydział Neofilologii, w skład którego do roku 2005 wchodził Instytut Orientalistyczny.