Informacje ogólne

Studium Doktoranckie

ul. Dobra 55

00-312 Warszawa
Pokój 2.215 – II piętro

Kierownik Studium Doktoranckiego


  • dr hab. Maria Załęska, prof. ucz.

    email: m.zaleska@uw.edu.pl


 

Godziny otwarcia sekretariatu dla doktorantów: wtorek i czwartek 10.00-14.00


Na Wydziale Neofilologii prowadzone są stacjonarne studia doktoranckie w zakresie dyscyplin: literaturoznawstwo i językoznawstwo. Każdy uczestnik studiów jest przypisany do jednej z jednostek organizacyjnych Wydziału, w której ma opiekuna naukowego, będącego profesorem lub doktorem habilitowanym.

 

 

W realizacji studiów doktoranckich biorą udział następujące jednostki organizacyjne Wydziału:


Każdy uczestnik studiów doktoranckich jest przypisany do jednej z jednostek, w której ma opiekuna naukowego, będącego profesorem lub doktorem habilitowanym.

 

Podstawa prawna działania studiów:


 

Uwaga: Senat UW dnia 16 kwietnia 2014 r. podjął uchwalę nr 214 w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Doktoranckich na UW.


  • Regulamin Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim wprowadzony obwieszczeniem nr 10 Rektora UW z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2016 r., poz. 321)