Mikrogranty dla studentów

Badania

Konkurs na mikrogranty dla studentów Wydziału Neofilologii UW w ramach Programu Wsparcia Młodych Naukowców (ZARZĄDZENIE NR 9 DZIEKANA WYDZIAŁU NEOFILOLOGII)

Informacje o konkursie

Konkurs jest skierowany do wybitnie uzdolnionych studentów, którzy realizują prace badawcze w ramach zespołu badawczego.

Celem konkursu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu zespołem badawczym podczas realizacji projektów badawczych.

Program ma umożliwić studentom zdobycie doświadczenia w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, co powinno skutkować zwiększeniem zainteresowania podejmowaniem przez uzdolnionych studentów pracy naukowej w przyszłości.

 

Warunki udziału w konkursie

 1. W ramach Programu wsparciem mogą zostać objęci studenci I i II stopnia studiów stacjonarnych prowadzonych na Wydziale. W uzasadnionych przypadkach członkami zespołu mogą być studenci kierunków prowadzonych na innych wydziałach Uniwersytetu.
 2. W ramach konkursu zostaną sfinansowane maksymalnie trzy mikrogranty w danym roku akademickim realizowane przez zespoły studentów.
 3. Okres realizacji projektu nie może trwać dłużej niż 10 miesięcy. Koszt realizacji projektu nie może przekroczyć 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych).
 4. Kwota przeznaczona na realizację całego projektu, tj. łącznie trzech mikrograntów wynosi 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych).
 5. Warunkiem rozliczenia dofinansowania jest udokumentowane złożenie publikacji będącej efektem realizacji projektu do druku w czasopiśmie naukowym znajdującym się na liście czasopism punktowanych MEiN lub w wydawnictwie z listy wydawnictw punktowanych MEiN.
 6. W ramach programu nie mogą być finansowane koszty zadań aktualnie wykonywanych przez jednostkę, w której student studiuje, finansowane ze środków finansowych na naukę oraz ze środków europejskich.
 7. Do wniosku, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, o przyznanie środków finansowych w ramach programu należy dołączyć:
  • pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do reprezentowania zespołu,
  • CV studentów, tworzących zespół, wraz z danymi kontaktowymi,
  • zgodę pracownika badawczo-dydaktycznego co najmniej ze stopniem doktora afiliowanego przy Wydziale Neofilologii na opiekę merytoryczną nad projektem.
 8. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania zespołu, należy złożyć w terminie do dnia 15 stycznia, w Sekcji Obsługi Badań Wydziału Neofilologii.
 9. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne.
 10. Wnioski, które wpłyną po terminie określonym w punkcie 8, nie będą rozpatrywane.

 

Tryb przeprowadzenia konkursu

 1. Wnioski spełniające wymagania formalne są kierowane do oceny merytorycznej.
 2. Ocena merytoryczna wniosków jest dokonywana na podstawie następujących kryteriów:
  • plan i rodzaj aktywności zespołu,
  • zasadność planowanych kosztów projektu.
 3. Wnioski są oceniane wg kryteriów określonych w 4 ust. 1 i 2 przez Zespół Dziekański w terminie nie dłuższym niż 14 dni od przekazania wniosków do oceny.
 4. Na podstawie uzgodnionej oceny końcowej wniosków ustala się listę rankingową.
 5. W oparciu o listę rankingową, o której mowa w §4 ust. 4, Dziekan podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na realizację projektu.

 

Zasady finansowania i rozliczania środków finansowych przyznanych na realizację projektów

 1. Środki finansowe na realizację projektów będą przekazywane z Wydziałowego Funduszu Rezerw.
 2. Dofinansowanie jest przyznawane na udokumentowane wydatki, takie jak:
  • opłaty za udział (z referatem) w konferencjach (opłata konferencyjna, przejazd, nocleg, diety),
  • wydatki związane z realizacją projektu poniesione na: wykup dostępu do baz danych i innych odpłatnych źródeł informacji, nabycie publikacji,
  • wydatki dla studentów będących osobami z niepełnosprawnościami, ułatwiające im realizację projektu,
  • wydatki na tłumaczenie i/lub weryfikację językową materiałów potrzebnych do badań lub tekstów przygotowanych do publikacji.
 1. Zespół, któremu przekazano środki na realizację mikrograntu, jest zobowiązany do złożenia raportu końcowego z wykonania umowy (zawierającego część merytoryczną oraz rozliczenie finansowe), w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu zakończenia projektu.
 2. Rozliczenie środków finansowych przekazanych zespołowi na realizację mikrograntu będzie dokonywane na podstawie raportu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 3. Na podstawie raportu końcowego Dziekan dokonuje ostatecznego rozliczenia projektu.
 4. Dziekan może dokonywać kontroli przebiegu realizacji projektu oraz prawidłowości wydatkowania przyznanych środków finansowych.
 5. Dziekan zastrzega sobie prawo dokonywania ewaluacji przebiegu realizacji projektu oraz rezultatów projektu w ciągu pięciu lat od jego zakończenia.
 6. Złożenie wniosku do konkursu oznacza przyjęcie określonych powyżej zasad udziału w konkursie oraz trybu przeprowadzenia konkursu.

 

załącznik nr 1   

załącznik nr 2

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Sekcją Obsługi Badań Wydziału Neofilologii.