Program

Studium Doktoranckie

Nowy Program studiów doktoranckich Wydziału Neofilologii UW


 

Uwaga: zajęcia fakultatywne mogą być zrealizowane również w 1. roku studiów; organizacja praktyk zależy od potrzeb i możliwości poszczególnych instytutów.

Doktorant powinien skontaktować się z koordynatorem ds. Uniwersyteckiego Systemu Studiów (USOS) w jednostce, w której jest afiliowany, w celu sprawdzenia czy jego dane znajdują się w bazie danych USOS, i uzyskania informacji na temat sposobu rejestracji na zajęcia ogólnouniwersyteckie.

 

Zapisy na przedmioty ogólnouniwersyteckie odbywają się na stronie http://rejestracja.usos.uw.edu.pl. Aby zapisać się na przedmiot należy zalogować się na stronie (prawy górny róg ekranu). Loginem jest numer PESEL a hasłem hasło które Państwo używali podczas studiów magisterskich.
Uwaga: W przypadku osób które nie studiowały na UW hasłem jest hasło z systemu IRK.

 

Po zalogowaniu się należy wejść w link REJESTRACJE. Odnaleźć rejestracje na przedmioty ogólnouniwersyteckie. Następnie wybrać jednostkę oferującą przedmiot a na końcu przedmiot. Jeśli na przedmiot są wolne miejsca oraz jest od dedykowany dla doktorantów Wydziału Neofilologii ikona koszyka będzie aktywna. Kliknięcie na ikonę powoduje zapisanie się na przedmiot.
W razie problemów z hasłem proszę pisać na adres doktoranci.neofilologia@uw.edu.pl. Koniecznie podać numer PESEL.

 

Warunki zaliczenia roku:


 

Obieg dokumentów:


Doktorant ma obowiązek złożyć te dokumenty w sekretariacie Studium Doktoranckiego w terminie do 30 czerwca (w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach – do 15 września). W regulaminowym terminie do 30 września wszyscy doktoranci muszą mieć uregulowaną sytuację: wpis na następny rok studiów doktoranckich, wpis warunkowy na podstawie pozytywnie rozpatrzonego podania doktoranta, urlop na podstawie pozytywnie rozpatrzonego podania doktoranta lub skreślenie z listy doktorantów w przypadku niedopełnienia tych formalności.

  • Podanie o zgodę na krajowy bądź zagraniczny staż naukowy (zaopiniowane przez opiekuna naukowego i parafowane przez kierownika jednostki) należy składać do kierownika Studiów Doktoranckich
  • Podanie o przedłużenie Studiów Doktoranckich (zaopiniowane przez opiekuna naukowego) należy składać do kierownika Studiów Doktoranckich

Podanie o skreślenie z listy doktorantów  należy składać do kierownika Studiów Doktoranckich.