Czasopisma Wydziału

Publikacje Wydziału

Journals affiliated at the Faculty

(English version folder)

 

 

 

 

 

 

 

Acta Philologica

Pismo naukowe Wydziału Neofilologii UW, którego profil tematyczny wytyczają w praktyce kierunki studiów oferowane na Wydziale, tj. studia w zakresie filologii angielskiej, romańskiej, iberyjskiej, węgierskiej, fińskiej oraz włoskiej, jak również na kierunkach germanistyka, iberystyka oraz studia filologiczno-kulturoznawcze.

ISSN: 0065–1524

 

 

 

 

Ameryka Łacińska. Kwartalnik analityczno informacyjny

Jedyne obecnie polskie czasopismo w całości poświęcone historii i współczesności Ameryki łacińskiej i Karaibów. Od 2018 wydawane w systemie open-access w formie elektronicznej. Czasopismo zostało założone w 1993 roku i od początku wydaje teksty o charakterze interdyscyplinarnym.

ISSN: 1506-8900, e-ISSN: 2081-1152

 

 

 

 

Anglica. An International Journal of English Studies

Czasopismo wydawane w systemie open-access jako dwa tomy rocznie. Tom literaturoznawczy jest poświęcony anglofońskiej literaturze, sztuce, historii i kulturze. Tom językoznawczy zawiera teksty o współczesnym i dawnym języku angielskim oraz jego wariantach, a także artykuły socjolingwistyczne, przekładoznawcze oraz dotyczące metodologii nauczania i porównujące język angielski z innymi językami.

ISSN: 0860-5734

 

 

 

 

Itinerarios

Czasopismo poświęcone problematyce hiszpańsko i portugalskojęzycznego świata.  Publikuje artykuły i recenzje z tematyki językoznawstwa, historii, antropologii, nauk politycznych oraz literatury hiszpańskiej i portugalskiej.

ISSN: 1507-7241

 

 

 

 

Studia niemcoznawcze – Studien zur Deutschkunde

Czasopismo naukowe poświęcone różnym aspektom badań dotyczących krajów niemieckiego obszaru językowego. Tematyka artykułów związana jest z głównie z aktualnymi problemami współczesności i bieżących zjawiskach życia społecznego i kulturalnego, nie pomijając przeszłości dziejowej,  stosunków polsko-niemieckich i szerzej słowiańsko-niemieckich oraz historycznym uzasadnieniu wydarzeń.

ISSN:  0208-4597

 

 

 

 

Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs

Interdyscyplinarne i międzykierunkowe forum wymiany myśli i innowacyjnych rozwiązań z zakresu analizy tekstu i dyskursu, dostępne dla filologów, socjologów i medioznawców. Umożliwia pogłębioną debatę na wysokim poziomie naukowym nad tekstem i dyskursem w ujęciu synchronicznym, diachronicznym, kontrastywnym, międzykulturowym i glottodydaktycznym. Językami czasopisma są polski, niemiecki i angielski.

ISSN: 1899-0983

 

 

 

 

TRANSPOSITIONES

TRANSPOSITIONES to interdyscyplinarny półrocznik Open Access recenzowany w trybie double blind review. Czasopismo jest zorientowane na publikacje interdyscyplinarne podejmujące problematykę teorii posthumanistycznych późnego antropocenu jak również tematy wychodzące poza te ścisłe ramy w kierunku studiów międzydziedzinowych, uwzględniających intertekstualny, intersemiotyczny i transmedialny charakter wytworów ludzkiej kultury. TRANSPOSITIONES ukazuje się pod red. Joanny Godlewicz-Adamiec oraz prof. ucz. dr hab. Pawła Piszczatowskiego.ISSN 2749-4128 (print), 2749-4136 (online)