Kierunki badań

Badania

 

Wydział tworzy przestrzeń dla wspólnych prac badawczych i dydaktycznych obejmujących różnorodne obszary, kierunki badań oraz zainteresowania naukowe jego Pracowników, Doktorantów i Studentów.

 

Główne obszary badawcze Wydziału to:


Pod względem geograficznym zakres prac prowadzonych na Wydziale obejmuje kraje anglosaskie, kraje niemieckiego obszaru językowego, kraje iberyjskie i iberoamerykańskie, Francję i kraje frankofońskie, Włochy, Finlandię oraz Węgry.

 

Pracownicy Wydziału realizują projekty naukowe oraz prowadzą zajęcia dydaktyczne w siedmiu Jednostkach – w Instytucie Anglistyki, Instytucie Germanistyki, Instytucie Romanistyki, Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Katedrze Italianistyki, Katedrze Hungarystyki oraz Katedrze Lingwistyki Formalnej.