Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępnści ma zastosowanie do strony internetowej neofilologia.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-02-25.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-16 .

 

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Alternatywne opisy dla grafiki
 • Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
  • Strona zawiera odnośniki wyróżnione jedynie kolorem.
 • Walidacja HTML/CSS
  • Strona zawiera błędy walidacji HTML.
 • Odstępy w tekście
  • Strona zawiera treści nie spełniające minimalnych wymogów odstępów.
 • Dostępność interfejsu użytkownika
  • Strona zawiera istotne elementy nieidentyfikowane poprawnie przez technologie wspomagające.
 • Kotwice (odnośniki w obrębie strony)
  • Serwis nie posiada odnośników umożliwiających bezpośrednie przejście do treści stron.
 • Linki
  • Strona posiada zduplikowane linki.
  • Strona posiada odnośniki, których treścią jest adres URL.
  • Strona zawiera linki składające się z kilku wierszy które powinny być sformatowane jako zwykły tekst.
 • Nagłówki
  • Strony nie posiadają nagłówka H1.
 • Pozostałe elementy sterujące strony
  • Elementy rozwijalne menu głównego nie są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Dostępność wszystkich elementów na stronie
  • Elementy rozwijalne menu głównego nie są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Wyszukiwanie w serwisie
  • Serwis nie posiada mechanizmu wyszukiwania.
 • Dostępność materiałów zamieszczonych na stronie
  • Strona może posiadać odnośniki do dokumentów, które nie są dostępne.
 • Mapa serwisu, zrozumiałość struktury serwisu, łatwość odnajdywania informacji
  • Witryna nie zawiera mapy stron.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

 

 

Skróty klawiaturowe


Na stronie neofilologia.wn.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Jarosław Kubak. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: jaroslaw.kubak@wn.uw.edu.pl, telefon (22) 55 26087. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

 

Procedura wnioskowo-skargowa


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna


Pełen wykaz budynków należących do UW znajduje się na stronie deklaracji dostępności UW.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Gmach Wydziału Neofilologii cz. I – Dobra 55, 00-312 Warszawa (Śródmieście)

 

 

Wejście do budynku


Wejście do budynku bez progów i stopni, jedno skrzydło: drzwi automatyczne.

 

 

Korytarze i przejścia


Korytarze płaskie, każde piętro dydaktyczne dostępne z windy; brak windy na dach, wejście schodami; budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

 

 

Procedury


Można poprosić o pomoc pracownika ochrony, który jest przy wejściu.

 

 

Dodatkowa pomoc


Kontakt z administratorem budynku – Krystyną Kochman.

 

 

Łazienki, toalety, szatnie


Na każdym piętrze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami; dostęp do toalety z korytarza ogólnodostępnego.

 

 

Dodatkowe dostosowania


Sale z podpisami brajlowskimi, w windach informacja głosowa, jedna sala – aula wyposażona w pętle indykcyjną.

 

 

Dojazd i miejsca parkingowe


Pod budynkiem jest przystanek autobusowy i wyznaczone miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami.

 

 

Prawo wstępu z psem asystującym


Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.

 

 

Tłumacz PJM


Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.

 

 

Dodatkowe informacje o budynku


Budynek jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.