• Stanowisko: profesor zwyczajny
  • Specjalność: językoznawstwo
  • Adres: ul. Dobra 55 00-312 Warszawa pokój 3.052
 • Przebieg kariery naukowej
 • Magister filologii polskiej, 1964, Uniwersytet Warszawski, temat pracy: Statystyczna analiza tekstów naukowo-technicznych dotyczących obserwacji sztucznych satelitów Ziemi.

  Doktor nauk humanistycznych, 1972, Uniwersytet Warszawski, temat pracy: Struktura semantyczna i składnia czasowników dotyczących procesów informacyjnych.

  Doktor habilitowany nauk humanistycznych, 1978, Uniwersytet Warszawski, temat pracy: Opis semantyczny czasowników ruchu oraz pojęć związanych z ruchem.

  Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych, 1991

  Profesor zwyczajny 1996

  Zatrudnienie: Uniwersytet Warszawski: Katedra Lingwistyki Formalnej (dawniej Zakład Językoznawstwa Stosowanego), Katedra Hungarystyki (kierownik Katedry 2009 – 2013)

  Redaktor naczelny czasopisma Zagadnienia Informacji Naukowej, wyd. Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (1992 – 2013).

 • Zainteresowania i prowadzone prace badawcze
 • Semiotyka, semantyka, terminologia, lingwistyka formalna, informacja naukowa
 • Promotor prac doktorskich
 • Ewa Chmielewska-Gorczyca: relacje syntagmatyczne w językach informacyjno-wyszukiwawczych

  Jadwiga Sadowska: Określniki w systemie języka haseł przedmiotowych. Aspekty semantyczno-syntaktyczne

  Barbara Sosińska: Związki między planem treści a planem wyrażania w językach informacyjno-wyszukiwawczych

  Elżbieta Artowicz: Wiedza o rzeczywistości pozajęzykowej oraz o języku w systemie informacyjno-wyszukiwawczym

  Dao Thi Quy: Metodyka budowy języka informacyjno-wyszukiwawczego dla systemu informacji specjalistycznej – na przykładzie informacji z technologii preparatów enzymatycznych

  Jadwiga Woźniak: Projektowanie języka informacyjno-wyszukiwawczego jako elementu systemu wyszukiwania informacji

  Marek Iwanowski: Segmentacja grafów tōyō-kanji drukowanego pisma japońskiego. Metoda komputerowa

  Zina Jarmoszuk: Pole semantyczne kultury w językach i systemach informacyjno-wyszukiwawczych (problemy metodologiczne)

  Adrian Sulich: Metatekstowe jednostki leksykalne wyznaczające strukturę tematyczną wypowiedzi

  Anna Grzeszak: Odpowiedniki węgierskich czasowników kauzatywnych w słowniku węgiersko-polskim,Marcin Grad: Rok 1948 w stosunkach polsko – węgierskich, ze szczególnym uwzględnieniem polsko – węgierskiej Konwencji Kulturalnej z 31 stycznia 1948 roku (w świetle tekstów)

  Joanna Rydzewska-Siemiątkowska: Wykładniki modalności deontycznej w polskim i fińskim języku prawa

 • Najważniejsze publikacje naukowe
 • Opis semantyczny czasowników ruchu oraz pojęć związanych z ruchem. Wyd. UW, Warszawa 1979, s. 258 (rozprawa habilitacyjna)

  Językoznawstwo dla studentów informacji naukowej. Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Warszawa 2005. s. 372, seria. Nauka-Dydaktyka- Praktyka 74, ISBN 83-89316-35-8

  B. Bojar i inni: Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2002, seria Nauka-Dydaktyka- Praktyka 56, s. 363, ISBN 83-87629-84-7

  Rozprawy i artykuły:

  Elementy metainformacji w tekstach języka naturalnego. „Prace filologiczne”, t. XXIII, 1972

  Polskie czasowniki z wbudowanym argumentem. Polonica I, 1975

  O metainformacji i metajęzyku. „Zagadnienia informacji naukowej” 1976, nr 2

  Polskie czasowniki dotyczące procesów informacyjnych (elementy metainformacji w tekstach języka naturalnego. Studia językoznawcze. Streszczenia prac doktorskich III. Ossolineum, Wro¬cław 1978

  Struktura pola semantycznego czasowników komunikujących powstawanie i ginięcie w języku polskim. Prace filologiczne, t. XXXIII, 1986

  Metainformacja jako przedmiot badań pragmatyki języka naturalnego. Acta Philologica, nr 15, 1986

  Językowa opozycja określoności/nieokreśloności jako kategoria metainformacyjna

  Studia gramatyczne bułgarsko-polskie, t. II, Ossolineum, Wrocław 1987

  O języku znaków drogowych. W: Od kodu do kodu. Wyd. UW, Warszawa 1987

  O normalizacji terminologii. Zagadnienia informacji naukowej 1987, nr 1

  Ocena wartości informacji w leksyce języka polskiego. Materiały sesji naukowej „Co badania filologiczne mówią o wartości”. Wyd. Wydział Neofilologii UW, Warszawa 1987, t. II, s. 17

  Leksykalne wykładniki modalności aletycznej w języku polskim. Acta Philologica nr 21, 1988

  Metainformacja w języku naturalnym. W: „Words are Physicians for an Ailing Mind”. ed. M. Grochowski, D. Weiss, Munchen 1991

  Wspólnie z Zofią Rudnik-Karwatową: Koncepcja nowoczesnego systemu informacji slawistycznej. Z polskich studiów slawistycznych, seria IX, Językoznawstwo, Warszawa 1998

  Definicje w dokumentach normalizacyjnych. Neoterm. Światowa terminologia specjalistyczna, nr 15/16, Warszawa 2000

  Języki i systemy informacyjno-wyszukiwawcze – refleksje na koniec wieku: od strukturalizmu do kognitywizmu, Zagadnienia Informacji Naukowej, nr 2 (78), Warszawa 2001

  Jeden język - różne światy. Acta Philologica. Różne języki – różne światy? Nr 32. Warszawa 2006

  Informacja naukowa – czy to już koniec? Kwartalnik PTIN „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. Warszawa 2/2007

  Język nowego tysiąclecia – taki język, jakie językoznawstwo. Acta Philologica. Nr 34. Warszawa 2008

  Języki informacyjno-wyszukiwawcze wczoraj, dziś …czy jutro? Zagadnienia Informacji Naukowej nr 1(93) 2009

  Czy istnieją języki bez pragmatyki? Acta Philologica. Nr 36, Warszawa 2010

  Nieprzekładalne – o języku muzyki. W: Kultura – Literatura - Język – Pogranicza komparatystyki. Prace ofiarowane Profesorowi Lechowi Kolago w 70. Rocznicę urodzin. Red. Katarzyna Grzywka, Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012 t. II

  Przestrzeń informacyjna tekstu. Studium jednego przypadku. „Zagadnienia Informacji Naukowej” Nr 1 (101) 2013