• Stanowisko: Adiunkt
  • Specjalność: Językoznawstwo
  • Funkcja: Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Neofilologii Dobra 55 (p. 2.047), tel. (22) 55-26-095
  • Adres: Oboźna 8, 00-332 Warszawa; tel. (22) 55-21-300
 • Przebieg kariery naukowej
  • 2015 – tytuł doktora habilitowanego, specjalność językoznawstwo, na podstawie monografii habilitacyjnej Retorica della linguistica. Scienza, struttura, scrittura [„Retoryka lingwistyki. Nauka, struktura, umiejętność pisania”], 2014, Frankfurt am Main, Peter Lang.
  • 2001 – tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy doktorskiej Gli usi modali dell’indicativo nell’italiano parlato [„Modalne użycia trybu oznajmującego we włoskim języku mówionym”].
  • 1991 – tytuł magistra filologii włoskiej, specjalność językoznawstwo, na podstawie pracy magisterskiej Dialogo – nozione aperta [„Dialog – pojęcie otwarte”].
 • Zainteresowania i prowadzone prace badawcze
  • Metodologia językoznawstwa i retoryki
  • Metajęzyk i metatekst
  • Badanie tekstów służących przekazywaniu wiedzy (nauka, popularyzacja, pseudonauka), zwłaszcza w dziedzinie lingwistyki i psychologii
  • Dyskursy krytyki (retoryka, argumentacja, humor)
  • Dyskursy poradnictwa i doradzania
  • Metody nauczania języków obcych

  Członkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych

  • Polskie Towarzystwo Retoryczne (funkcja przewodniczącej Zarządu; http://www.retoryka.edu.pl/)
  • Rhetoric Society of Europe (funkcja członka Zarządu; http://eusorhet.eu/)
  • Pro RhetoricaInterdisciplinary Center for Applied Rhetoric, Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie (funkcja wiceprzewodniczącej Rady Naukowej; http://ibl.waw.pl/pl/o instytucie/instytucje-afiliowane/pro-rhetorica)
  • Società degli Italianisti Polacchi / Stowarzyszenie Italianistów Polskich (funkcja członka Zarządu)
 • Promotor prac doktorskich
  • Jeden otwarty przewód doktorski.
  • Opieka naukowa nad czterema rozprawami doktorskimi.
 • Najważniejsze publikacje naukowe
 • Monografia autorska Załęska Maria (2014) Retorica della linguistica. Scienza, struttura, scrittura. Frankfurt am Main, Peter Lang, str. 452 [ISBN: 978-3-653-96800-2]   Monografie wieloautorskie pod redakcją naukową
  1. Załęska Maria [red. naukowa] (2016) Il discorso accademico italiano. Temi, domande e prospettive. Frankfurt am Main, Peter Lang, str. 170 [ISBN 978-3-631-66341-7]
  2. Załęska Maria i Okulska Urszula [red. naukowa] (2016) Rhetoric, discourse and knowledge. Maria Załęska i Urszula Okulska [red. naukowa]. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2016. [ISBN 978-3-631-66816-0], str. 290.
  3. Załęska Maria [red. naukowa] (2016) Retoryka – wiedza – krytyka. Seria Rhetoricum. Warszawa, PTR [ISBN: 978-83-943179-2-8], str. 259.
  4. Załęska Maria [red. naukowa] (2015) L’italiano insegnato creativamente. Warszawa, Katedra Italianistyki – Uniwersytet Warszawski [ISBN: 978-83-88377-14-3], str. 256.
  5. Załęska Maria [red. naukowa] (2015) Creatività nell’insegnamento dell’italiano come lingua straniera. Dalle parole ai testi. Warszawa, Katedra Italianistyki – Uniwersytet Warszawski [ISBN: 978-83-88377-15-0], str. 304.
  6. Załęska Maria [red. naukowa] (2015) Retoryka w komunikacji specjalistycznej, Seria Rhetoricum. Warszawa, PTR [ISBN: 978-83-943179-0-4], str. 303.
  7. Załęska Maria [red. naukowa] (2012) Rhetoric and Politics: Central/Eastern European Perspectives. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, [ISBN-10: 1443834602; ISBN-13: 978-1443834810], s. 299.
  8. Barłowska Maria, Budzyńska-Daca Agnieszka i Załęska Maria [red. naukowa] (2010) Ćwiczenia z retoryki. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe., [ISBN-13: 978-83-01-16423-2], s. 464.
  Redakcja numerów tematycznych czasopism naukowych
  1. “Rhetoric in Italy / Retoryka we Włoszech” [współredakcja: Bruno Capaci]. Res Rhetorica, (1) 2017. Open Access: http://resrhetorica.com/
  2. “Rhetoric in Spain / Retoryka w Hiszpanii”” [współredakcja: Narcís Iglesias]. Res Rhetorica, (1) 2016. Open Access: http://resrhetorica.com/
  3. “Retórica polaca”. Rétor (2), 2015. Open Access : www.revistaretor.org
  4. “Rhetoric in Argentina / Retoryka w Argentynie” [współredakcja: Alejandra Vitale]. Res Rhetorica (1) 2015. Open Access: http://resrhetorica.com/
  5. “Rhetoric and the concept of origin” / „Retoryka i motyw początku”. Res Rhetorica, (1) 2014. Open Access: http://resrhetorica.com/
  6. „Retoryka i emocje w sporach”. Forum Artis Rhetoricae (34) 2013.
  Artykuły w czasopismach naukowych
  1. Załęska Maria (2017) “Parlare da donna nella sfera pubblica: identità multiple”. Toruńskie studia polsko-włoskie – Studi polacco-italiani di Toruń (XIII)/2017, str. 113-129.
  2. Załęska Maria (2017) “Radzenie jako przekonywanie: ujęcie retoryczne”. Nauka, (1)/2017, str. 77–89
  3. Załęska Maria (2016) “Retoryczne aspekty popularyzacji naukowej”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 1(31)/2016, str. 59-70. [http://dx.doi.org/10.18778/1505-9057.31.05]
  4. Załęska Maria (2015) “La retórica en Polonia: contextos, temas, métodos”. Rétor (2)/2015. Open Access: www.revistaretor.org
  5. Załęska Maria (2015) “La semplicità e la semplificazione: fra l’ideologia e la retorica”. Circula: Révue d’idéologies linguistiques. (2)/2015, str. 192-211. Open Access: http://circula.recherche.usherbrooke.ca/2015-numero-2-fr/. Przedruk za zgodą redakcji w: Potęga intelektu. Umberto Eco: recepcja i reminiscencje w Polsce / The Power of Intellect. Umberto Eco: Reception and Reminiscences in Poland. Artur Gałkowski (red. naukowa), Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015, str. 463-486.
  6. Budzyńska Katarzyna, Araszkiewicz Michał […], Załęska Maria (współautorstwo) (2014) “The Polish School of Argumentation: A Manifesto”. Argumentation, 28(3)/2014, str. 267-282.
  7. Załęska Maria (2014) „Retoryka i glottodydaktyka: nauczanie języka włoskiego”. Języki Obce w Szkole, (3)/2014, str. 35-39.
  8. Załęska Maria (2012) „Ordre et chaos dans les disciplines. L’exemple de la rhétorique”. Semen. Revue de sémio-linguistique des textes et discours (34)/2012, str. 35-50.
  Rozdziały w monografiach wieloautorskich  
  1. Załęska Maria (2016) “La comunicazione accademica fra la lingua, la retorica e il discorso”. W: Il discorso accademico italiano. Temi, domande e prospettive. Maria Załęska (red. naukowa). Frankfurt am Main, Peter Lang, str. 7-24 [ISBN 978-3-631-66341-7]
  2. Załęska Maria (2016) “I generi del discorso accademico dalla prospettiva retorica: fra il saggio e l’articolo”. W: Il discorso accademico italiano. Temi, domande e prospettive. Maria Załęska (red. naukowa), Frankfurt am Main, Peter Lang, str. 43-63 [ISBN 978-3-631-66341-7]
  3. Załęska Maria i Okulska Urszula (2016) “Rhetorical and discursive perspectives on knowledge and knowing”. W: Rhetoric, Discourse and Knowledge. Maria Załęska i Urszula Okulska (red. naukowa), Frankfurt am Main, Peter Lang, str. 9-28 [ISBN 978-3-631-66816-0]
  4. Załęska Maria (2016) “Rhetorical approaches towards knowledge”. W: Rhetoric, Discourse and Knowledge. Maria Załęska i Urszula Okulska (red. naukowa). Frankfurt am Main, Peter Lang, str. 31-56 [ISBN 978-3-631-66816-0]
  5. Załęska Maria (2016) „Krytyka wiedzy specjalistycznej: między kryteriami merytorycznymi a interpersonalnymi”. W: Retoryka – wiedza – krytyka. Maria Załęska (red. naukowa). Warszawa, PTR, str. 5-24.
  6. Załęska Maria (2016) „Autorytet i argument z autorytetu w kontekście krytyki: ipse dixit, ergo…?”. W: Retoryka – wiedza – krytyka. Maria Załęska (red. naukowa). Warszawa, PTR, str. 57-82.
  7. Załęska Maria (2015) “Premessa: dalla creatività nella lingua alla creatività dell’insegnamento e dell’apprendimento”. W: L’italiano insegnato creativamente. Maria Załęska (red. naukowa). Warszawa, Katedra Italianistyki – Uniwersytet Warszawski, str. 5-9.
  8. Załęska Maria (2015) “C’è creatività e creatività”. W: L’italiano insegnato creativamente. Maria Załęska (red. naukowa). Warszawa, Katedra Italianistyki – Uniwersytet Warszawski, str. 11-44.
  9. Załęska Maria (2015) “Premessa: creatività fra glottodidattica e retorica”. W: Creatività nell’insegnamento dell’italiano come lingua straniera. Dalle parole ai testi. Maria Załęska (red. naukowa). Warszawa, Katedra Italianistyki – Uniwersytet Warszawski, str. 5-14.
  10. Załęska Maria (2015) “Glottodidattica e retorica: dall’ars recte loquendi verso l’ars bene dicendi”. W: Creatività nell’insegnamento dell’italiano come lingua straniera. Dalle parole ai testi. Maria Załęska (red. naukowa). Warszawa, Katedra Italianistyki – Uniwersytet Warszawski, 2015, str. 279-297.
  11. Załęska Maria (2015) „Wiedza, społeczeństwo, dyskurs i retoryka”. W: Retoryka w komunikacji specjalistycznej. Maria Załęska (red. naukowa). Warszawa, PTR, str. 5-28.
  12. Załęska Maria (2015) „Wiedza, społeczeństwo, dyskurs i retoryka”. W: Retoryka w komunikacji specjalistycznej. Maria Załęska (red. naukowa). Warszawa, PTR, str. 5-28.
  13. Załęska Maria (2015) „Retoryka a wiedza: komunikacja niespecjalistyczna i specjalistyczna”. W: Retoryka w komunikacji specjalistycznej. Maria Załęska (red. naukowa), Warszawa, PTR, str. 53-83.
  14. Załęska Maria (2014) „Karykatura a retoryka wizualna”. W: Humor polski. Seria Humour and Culture 4. Dorota Brzozowska i Władysław Chłopicki (red. naukowa). Kraków, Tertium, str. 379-399.
  15. Załęska Maria (2013) „Retoryka, wiedza, społeczeństwo: działalność Polskiego Towarzystwa Retorycznego”. W: Towarzystwa naukowe w Polsce – dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie. Vol. 2. Zbigniew Kruszewski (red. naukowa). Warszawa, Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, str. 292-306.
  16. Załęska Maria (2012) “Rhetorical patterns of constructing the politician’s ethos”. W: Rhetoric and Politics: Central/Eastern European Perspectives. Maria Załęska (red. naukowa). Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, str. 20-50.
  17. Załęska Maria (2012) “Rhetoric and politics: mapping the interrelations”. W: Rhetoric and Politics: Central/Eastern European Perspectives. Maria Załęska (red. naukowa). Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, str. 1-17.
  18. Załęska Maria (2012) “Terminologia retoryki”. W: Termin w językoznawstwie. Dorota Brzozowska and Władysław Chłopicki (eds.). Kraków, Tertium, str. 111-124.
  19. Załęska Maria (2012) „Interdyscyplinarność w badaniach nad argumentacją i perswazją” (współautorstwo: Katarzyna Budzyńska, Kamila Dębowska, Magdalena Kacprzak). W: Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności. Między ideą a praktyką. Adam Chmielewski, Maria Dudzikowa, Adam Grobler (red. naukowa). Kraków, Impuls, str. 149-169.
  20. Załęska Maria (2012) “The Polish Caricature“. W: Polish Humour. Dorota Brzozowska i Władysław Chłopicki (red. naukowa). Kraków, Tertium, str. 353-382.