• Przebieg kariery naukowej
 • Tytuł magistra: (2008, Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, rozprawa pt. „Aztecka kuchnia rytualna: tzoalli i inne rodzaje potraw”, opiekun dr hab. Elżbieta Siarkiewicz).  
  Stopień doktora: (2015, Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, rozprawa pt. „Widowiska przedhiszpańskich Indian Nahua: między antropologią a teatrem”, promotor prof. dr hab. Urszula Aszyk-Bangs).  

  Staże zagraniczne:
  • Dumbarton Oaks Research Library and Collections, Trustees for Harvard University (summer fellowship in Precolumbian Studies), projekt “Buffoons, Magicians, and Sorcerers. The Merging of Witchcraft and Entertainment in Colonial Sources on Pre-Hispanic Nahua Culture”, 19.06.2017 - 4.08.2017.
  • John Carter Brown Library, Providence, RI, Barbara S. Mosbacher Fellow, projekt “Between Perversion and Theatrality. The Appropiation of Ahui-stemmed Vocabulary in the Creation of Nahua Colonial Discourse”, 1.07.2016 – 31.08.2016.
  • Universidad de Sevilla (stypendium MNiSW w ramach programu „Mobilność Plus III”), projekt „Między Hiszpanią a Ameryką: widowiska nowohiszpańskie w perspektywie multidyscyplinarnej“, 15.06.2014 – 15.12.2014.
  Wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych:
  • 2018 Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców
  • 2016 Stypendium START, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
 • Zainteresowania i prowadzone prace badawcze
 • Zainteresowania badawcze:
  1. historia i antropologia kultur Mezoameryki przedhiszpańskiej i kolonialnej, ze szczególnym uwzględnieniem Indian Nahua (Azteków)
  2. język náhuatl
  3. antropologia widowisk, performatyka
  4. widowiska i fiesty w Meksyku przedhiszpańskim i kolonialnym
  5. humor i śmiech w ujęciu antropologicznym
    Prace badawcze:
  •          II 2017 – obecnie, projekt „O farsach i trefnisiach. Humor i śmiech w przedhiszpańskiej i kolonialnej kulturze Indian Nahua w perspektywie antropologicznej oraz w kontekście kontaktu z kulturą hiszpańską (XVI-XVII wiek)”, projekt finansowany ze środków NCN (SONATA 11). Charakter udziału: kierownik projektu.
  •          VI 2013 – XI 2017, projekt badawczy „Europe and America in Contact: A Multidisciplinary Study of Cross-Cultural Transfer in the New Worls Across Time” pod kierownictwem dr Justyny Olko, Wydział „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski. Projekt finansowany ze środków European Research Council w ramach programu Starting Grant. Charakter udziału: członek zespołu badawczego.
  • XII 2011 – V 2014, projekt badawczy „Przedhiszpańskie widowiska Indian Nahua - autochtoniczne formy teatralne w świetle źródeł pisanych i manuskryptów piktograficznych z obszaru środkowego Meksyku”. Projekt finansowany ze środków NCN (konkurs na projekt badawczy dla osób nieposiadających stopnia naukowego doktora, ogłoszony 15 marca 2011 r.). Charakter udziału: kierownik projektu.
  • IV 2010 – V 2013, projekt badawczy „Językowe spotkania Starego i Nowego Świata: język jako środek przekazu międzykulturowego we wczesnej Nowej Hiszpanii” pod kierownictwem dr Justyny Olko, Wydział „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski. Projekt finansowany ze środków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w ramach programu FOCUS (subsydia na tworzenie zespołów naukowych). Charakter udziału: członek zespołu badawczego.
  Dydaktyka:
  • ćwiczenia „Historia Ameryki prekolumbijskiej i kolonialnej” (2009-2012)
  • ćwiczenia „Historia Ameryki Łacińskiej 1” (2013-2017)
  • seminarium licencjackie „Mezoameryka w świetle źródeł z XVI i XVII wieku” (od 2011)
  • konwersatorium „Antropologia widowisk w iberyjskim obszarze kulturowym” (od 2013)
  • kurs językowy „Klasyczny język nahuatl" (od 2013)
  • konwersatorium “Antropología cultural” (od 2016)
  • konwersatorium „Antropologia cultural en el mundo ibérico e iberoamericano” (od 2017)
 • Najważniejsze publikacje naukowe
  1. “Defending local autonomy and facing cultural trauma. A Nahua order against idolatry, Tlaxcala 1543” (2018). Justyna Olko i Agnieszka Brylak. Hispanic American Historical Review. 98 (4): 573-604. DOI: 10.1215/00182168-7160325.
  2. "Los espectáculos públicos como fondo de conflictos políticos entre las autoridades novohispanas, siglos XVI y XVII” (2018). Hispanic Research Journal 19 (3): 236-249.
  3. “El autorretrato de las mujeres tlaxcaltecas dentro de la sociedad novohispana” (2017). W:  Escribir como mujer: ¿hacia una reescritura de la autoría?. Karolina Kumor, Aránzazu Calderón de la Puerta, Ana Garrido González i Katarzyna Moszczyńska-Dürst (red.), Biblioteka Iberyjska-UW, Warszawa: 77-98.
  4. “Some remarks on teponazcuicatl of the pre-Hispanic Nahuas” (2016).  Ancient Mesoamerica 27: 429-439. DOI:10.1017/S095653611600002X.
  5. “En busca del espectáculo prehispánico nahua en fiestas y representaciones teatrales coloniales” (2015). Politeja. Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 38 (6): 17-34. DOI: 10.12797/Politeja.12.2015.38.03.
  6. "Truhanería y sexualidad: Techalotl entre los nahaus prehispánicos” (2015). Itinerarios 21:  57-78.
  7. “El espectáculo y el recuerdo del pasado entre los nahuas” (2015). W: Acerca de la (des)memoria y su construcción en Mesoamérica y Andes. Clementina Battcock i Sergio Botta (koord.). México, Quivira: 278-319.
  8. “El gran teatro del mundo en el mundo sin teatro” (2014). W: Del gran teatro dle mundo al mundo del teatro. Homenaje a la profesora Urszula Aszyk. Karolina Kumor i Katarzyna Moszczyńska-Dürst (red.). Warszawa, Biblioteka Iberyjska: 137-147.
  9. “La cocina ritual azteca en el Códice Florentino: algunos tipos de comida” (2013). W: Códices del centro de México. Análisis comparativos y estudios individuales. Miguel Ángel Ruz Barrio i Juan José Batalla Rosado (koord.). Warszawa, Uniwersytet Warszawski-Wydział “Artes Liberales”: 331-357.
  10. ”Rivalidad y ritual: agón en la religión nahua” (2011). W: De dioses y hombres. Creencias y rituales mesoamericanos y sus superviviencias, Encuentros 2010, vol. 5, Katarzyna Mikulska Dąbrowska i José Contel (koord.), Warszawa, Wydawnictwo Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego: 121-145.